Posted on 0 comments

การเกษตรเรื่องแมลงศัตรูมะนาว

แมลงศัตรูมะนาว
แมลงศัตรูมะนาว

การเกษตรเรื่องแมลงศัตรูมะนาว

  • หนอนชอนใบ จะทำความเสียหายให้กับมะนาวในระยะแตกใบอ่อน ลักษณะใบหงิกงอ ขอบใบม้วนเข้าหาเส้นกลางใบ และใบไม่เจริญเติบโต ต้นมะนาวจะแคระแกร็นและไม่ติตผล การป้องกันกำจัดหนอนชอนใบ เกษตรกรต้องตรวจดูตามใบและยอดของมะนาว โดยเฉพาะระยะที่มะนาวเริ่มผลิใบอ่อน หากระบาดน้อยให้เด็ดใบเผาทำลาย หากพบมากใหัฉีดพ่น โดยใช้สารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มคาร์บาริล มาลาไธออน หรือฟอร์โมไธออน
  • หนอนกินใบหรือหนอนแก้ว จะทำการกัดกินใบอ่อนและยอดอ่อนของมะนาว การป้องกันกำจัดหนอนกินใบหรือหนอนแก้วเกษตรกรควรหมั่นตรวจตูตามใบอ่อนและยอดอ่อน หากพบไข่และตัวหนอนกให้จับทำลายเสีย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัตแมลงทามารอน ในอัตรา 20-30 ซีซีหรือประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วต้น
  • เพลื้ยไฟ จะดูดกินน้ำเลี้ยงที่ยอดอ่อน ใบอ่อน และผลการทำลายจะรุนแรงในระยะผลอ่อน ตั้งแต่มะนาวเริ่มติดผล ช่วงระยะการระบาด จะขี้นอยู่กับการแตกยอดอ่อน และระยะติดผลของมะนาว ผลที่ถูกทำลายจะมีรอยสีเทาเป็นวงบริเวณขั้วผลและก้นผลหรือเป็นขีดสีเทาตามความยาวของผล การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ เกษตรกรควรเด็ดผลที่แคระแกร็นทิ้ง ถ้าพบการทำลายของเพลี้ยให้ฉีดพ่นด้วยสารเคมีกำจัดแมลง ได้แก่ คาร์โบชัลแฟน เปอร์เมทริน
  • ไรแดง ใบจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหงิกงอ ไม่เจริญเติบโตและร่วงหล่น ผลมะนาวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลในเวลาต่อมา ผิวผลจะกร้าน ผลแคระแกร็น และร่วงในที่สุด การป้องกันกำจัดไรแดง เกษตรกรควรฉีดพ่นด้วยกำมะถันผงชนิดละลายน้ำอัตราส่วน 4 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก ๆ 10-15 วัน ในตอนเช้าหรือตอนเย็นเพื่อป้องกันอาการใบไหม้