Posted on 0 comments

การเกษตรเรื่องการทำแก๊สชีวภาพจากเปลือกถั่วงอก

การทำแก๊สชีวภาพจากเปลือกถั่วงอก
การทำแก๊สชีวภาพจากเปลือกถั่วงอก

การเกษตรเรื่องการทำแก๊สชีวภาพจากเปลือกถั่วงอก

  • นายนิมิตร์ เทียมมงคล เกษตรกรจังหวัดลพบุรี ผู้เพาะปลูกถั่วงอก พบว่าขณะที่ตนกำลังบรรจุถั่วงอกลงถุงนั้นได้มีกลิ่นของแก๊สออกมาและถุงจะพอง นายนิมิตร์จึงนำเปลือกถั่วงอกและรากถั่วงอกไปหมักในถังหมักขนาด 200 ลิตร อัตราส่วนเปลือกถั่วงอกและรากถั่วงอก 3 กิโลกรัม น้ำเปล่า 150 ลิตร จากนั้นให้ทิ้งไว้ประมาณ 1 วัน แก๊สจะเกิดการลอยตัวจึงนำแก๊สไปใช้ได้ สามารถจุดไฟได้นานครึ่งชั่วโมงช่วงระหว่างนั้นสามารถเติมเปลือกถั่วงอกและรากถั่วงอกก็จะทำให้ใช้แก๊สได้อย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นประมาณ 1 อาทิตย์สามารถนำเปลือกถั่วงอกและรากถั่วงอกที่หมักไว้ไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพได้อีกต่อหนึ่ง