Posted on 0 comments

การเกษตรเรื่องเทคนิคในการรวมรังผึ้ง

การเกษตรเรื่องเทคนิคในการรวมรังผึ้ง
การเกษตรเรื่องเทคนิคในการรวมรังผึ้ง

การเกษตรเรื่องเทคนิคในการรวมรังผึ้ง

  • หลักการรวมรังผึ้ง คือเกษตรกรต้องทำการตรวจดูภายในรังผึ้งว่ามีนางพญาอยู่หรือไม่ หากไม่พบนางพญาอยู่ในรังก็ให้นำรังไปรวมกับรังอื่นได้ทันที โดยวิธีที่นิยมใช้กันก็คือ การน้ำกระดาษมาคั่นระหว่างรัง โดยจะต้องทำในช่วงเย็นเท่านั้น เกษตรกรควรเตรียมกระดาษหนังสือพิมพ์ 1 แผ่นมีขนาดความยาวเท่ากับกล่องรังผึ้งหรือใหญ่กว่าก็ได้ แต่ไม่ควรให้เล็กกว่ากล่องรังผึ้ง จากนั้นให้ใช้ปากกาแทงกระดาษหนังสือพิมพ์ให้เป็นรูให้ทั่วแผ่น หลังจากนั้นให้ทำการเปิดฝารังผึ้งและแผ่นเปิดรังด้านในออกจึงเอากระดาษหนังสือพิมพ์ที่เจาะรูเรียบร้อยแล้ววางคลุมทาบลงด้านบนปากรัง ขั้นตอนต่อมาให้เกษตรกรนำรังผึ้งที่จะนำไปรวมซ้อนขึ้นข้างบนเหนือแผ่นกระดาษหนังสือพิมพ์ และทำการปิดฝารังด้านบน หลังจากนั้นประมาณ 1-2 วัน เกษตรกรควรทำการตรวจดูรังผึ้งและทำการเก็บเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ทิ้ง