Posted on 0 comments

ความเก่งของพืชพรรณ(เกษตรกรรมธรรมชาติ)

ความเก่งของพืชพรรณ(เกษตรกรรมธรรมชาติ)

ความเก่งของพืชพรรณ

คืออยากให้นึกถึงสมัยโบราณก่อนนะครับ ว่าก่อนที่มนุษย์จะเก็บเมล็ดพันธุ์พืชมาปลูกนั้น พืชเหล่านั้นมันก็สามารถดำรงชีวิตตามวงจรของมันได้เองตามป่าตามเขาอยู่แล้ว ซื่งมันสามารถขยายพันธุ์ได้เอง เกิดได้เอง ออกผลผลิตได้เองโดยไม่จำเป็นต้องมีมนุษย์มาเกี่ยวข้องเลย มนุษย์เราเป็นผู้ไปแทรกแซงภายหลังเท่านั้น…

ดังนั้นในการปลูกพืชพรรณ ถ้าเราสังเกต ศึกษาวงจรชีวิตและระบบนิเวศน์ของมันให้ดี แล้วปลูกพืชพรรณให้เลียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุด เราก็แทบไม่จำเป็นต้องไปดูแลพืชพรรณเหล่านั้นเลย ถ้านึกไม่ออกให้เดินเข้าไปดูตามป่าต้นน้ำ ที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ดูครับ ในนั้นจะมีทั้งไม้ใหญ่ ไม้เล็ก พืชผักสมุนไพร เห็ด ผลไม้ป่า สัตว์ป่าอยู่เต็มไปหมด ซื่งทั้งหมดนั้นจะอยู่ด้วยกันอย่างสมดุลตามธรรมชาติมานับพันนับหมื่นปี โดยไม่จำเป็นต้องมีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องเลยครับ..

ที่มาภาพประกอบ http://pirun.ku.ac.th/

Leave a Reply