Posted on 0 comments

สาหร่ายพืชเปลี่ยนโลก

สาหร่ายพืชเปลี่ยนโลก
สาหร่ายพืชเปลี่ยนโลก

แม้สาหร่ายจะไดชื่อว่าเป็นพืชชั้นต่ำ แต่ถ้าได้ลองศึกษาเรื่องของสาหร่ายแล้ว จะเห็นว่าสาหร่ายเป็นอนาคตของโลก เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถนำมาตอบสนองเพื่อใช้ประโชน์ได้ในหลายๆด้าน ทั้งนำมาเป็นอาหารคน อาหารสัตว์ ยา เครื่องสำอาง พลังงาน บำบัดน้ำเสีย

ในหลายประเทศมีการศึกษาวิจัยและนำมาใช้ประโยชน์อย่างยาวนาน สาหร่ายหลายชนิดมีการเพาะเลี้ยงเชิงเศรษฐกิจ เช่น สาหร่ายสไปรูลินาที่เป็นสาหร่ายน้ำจีดที่ให้โปรตีนสูง สามารถทำการเกษตรเพาะเลี้ยงได้แทบทุกภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีสาหร่ายน้ำเค็ม เช่นสาหร่ายผมนาง สาหร่ายพวงองุ่น สาหร่ายผักกาดทะเล ฯลฯ ซื่งเพาะเลี้ยงกันในทะเลหรือใกล้ชายฝั่งทะเล นอกจากนี้ยังมีสาหร่ายน้ำจืดธรรมชาติกระจายอยู่ในหลายๆพื้นที่ ดังนั้นการศึกษาเรื่องสาหร่ายในประเทศไทยจึงควรเดินหน้าต่อไป เพราะเมื่อเกิดปัญหาวิกฤตต่างในอนาคต เช่น เรื่องขาดแคลนอาหาร ขาดแคลนยา ขาดพลังงาน เป็นต้น วันนั้นพืชชั้นต่ำอย่างาหร่ยจะเป็นตัวแห้ปัญหาทั้งหมด