Posted on 0 comments

บทความการเกษตรเรื่องสาหร่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอนาคต

สาหร่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอนาคต
สาหร่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอนาคต
  • จากการศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้ได้ข้อสรุปที่กล่าวได้ว่า สาหร่าย(Algae) เป็นพืชที่ผลิตน้ำมันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในบรรดาพืชทั้งหมดบนโลกนี้ ในอนาคตสาหร่ายจึงเป็นพืชพลังงานที่มีความสำคัญมกที่สุด
  • โดยนักวิทยาศาสตร์ที่สถานีทดลองพลังงานทดแทนแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา(NREL) ได้เพาะเลี้ยงและรวบรวมสาหร่ายไว้กว่า 300 สายพันธุ์ที่เจริญเติบโตโดยการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์และผลิตน้ำมัน โครงการไบโอดีเซลจากสาหร่ายของ NREL ได้สร้างบ่อสำหรับเพาะเลี้ยงสาหร่ายไว้ในหลายพื้นที่รวมทั้งบริเวณใกล้ทะเลทรายในนิวเม็กซิโก ผลการทดลองทำให้ต้องประหลาดใจกับปริมาณน้ำมันที่ผลิตได้
  • โดยสาหร่ายจะเจริญเติบโตเร็วมาก คิดเป็นน้ำหนักได้ 50 กรัมต่อตารางเมตร/วัน ดังนั้นในบ่อทดลองที่มีขนาด 1,000 ตารางเมตร จึงสามารถผลิตสาหร่ายได้ 50,000 กรัม/วัน (50กิโลกรัม/วัน) ซื่งสาหร่ายสามารถสกัดไปเป็นน้ำมันได้ถึง 50 เปอร์เซนต์ ก็เท่ากับในบ่อพื้นที่ 1,000 ตารางเมตรก็จะได้น้ำมัน 25 กิโลกรัม/วัน ดังนั้นใน 1 ปีก็จะสามารถผลิตน้ำมันได้ 9,125 กิโลกรัม (7,600ลิตร) ซื่งสามารถผลิตน้ำมันได้มากกว่าพืชชนิดอื่น เช่น คาโนลา หลายเท่า
  • นักวิจัยของ NREL ยังระบุว่าหากมีการพัฒนาการเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่าย แบบโรงงานขนาดใหญ่ ต้นทุนในการผลิตน้ำมันไบโดีเซลจากสาหร่ายจะมีเพียงลิตรละ 12 บาท เท่านั้น

ที่มา หนังสือเกษตรกรรมธรรมชาติ ฉบับที่ 11/2552