Posted on 0 comments

ยุคสภาพวะอากาศแปรปรวนเกษตรกรต้องปรับตัว

เกษตรกรต้องปรับตัว
เกษตรกรต้องปรับตัว

ยุคสภาพวะอากาศแปรปรวนเกษตรกรต้องปรับตัว โดยการหมั่นตรวจสอบสภาพอากาศ หมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติรอบตัว รวมถึงสังเกตการณ์ถึงสภาพอากาศทั่วไปด้วยว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากน้อยเพียงใด และต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขปัญหาอย่างไร ซื่งทางที่ดีควรบริหารจัดการไร่นาให้พื่งธรรมชาติน้อยที่สุด เพราะธรรมชาติแปรปรวนเหลือเกิน เช่น ขุดบ่อน้ำสำรองไว้ให้เพียงพอ , สร้างโรงเรือนปลูกพืชที่ได้ราคา เป็นต้น

Leave a Reply