Posted on 0 comments

ข้อดี ข้อเสียในการปลูกต้นไม้แบบกระถางแขวน

ข้อดีข้อเสียของการปลูกพืชผักแบบกระถางแขวน

ปลูกผักแขวนกระถาง
กระแสการปลูกผักปลอดสารพิษทานเองกำลังมาแรง ทำให้มีคนสนใจที่จะปลูกกินเองเป็นจำนวนมาก สำหรับคนที่มีพื้นที่ก็คงไม่มีปัญหาอะไร แต่สำหรับคนเมืองหรือคนที่มีพื้นที่น้อยก็คงต้องหาทางประยุกต์การเพาะปลูกไปตามลักษณะพื้นที่ หนึ่งในนั้นคือการปลูกผักใส่กระถางแขวนไว้ตามระเบียง ข้างบ้าน ริมรั้ว

การปลูกผักใส่กระถางแขวนมีข้อดีคือประหยัดพื้นที่ สามารถป้องกันสัตว์เลี้ยงมาขุดคุ้ยได้ แต่ก็มีข้อเสียคือกระถางใส่ดินได้จำกัด จึงไม่สามารถปลูกพืชพักที่หยั่งรากลึกได้ พืชจะไม่โตแคระแกร็น และยังจะเป็นต้องรดน้ำบ่อยๆ(เช้า-เย็น) เพราะความชื้นสามารถระเหยได้อย่างรวดเร็ว(สามารถลดการระเหยได้ด้วยการหาวัสดุเหลือใช้มาคลุมเ เช่น แกลบดิบ ฟางข้าวใบไม้ เป็นต้น)

Leave a Reply