Posted on 0 comments

การใช้ประโยชน์จากหญ้าแพงโกล่า

การใช้ประโยชน์จากหญ้าแพงโกล่า
การใช้ประโยชน์จากหญ้าแพงโกล่า

การใช้ประโยชน์จากหญ้าแพงโกล่า จะสามารถนำไปเลี้ยงสัตว์ได้หลายชนิด เช่น วัว ควาย แพะ แกะ เป็นต้น โดยการใช้ประโยชน์สำหรับการเลี้ยงสัตว์จะมีอยู่ 3 ลักษณะคือ

  • ตัดหญ้าแพงโกล่าสดไปเลี้ยงสัตว์ วิธีนี้เป็นวิธีการใช้ประโยชน์จากแปลงหญ้าแพงโกล่าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ควรจะตัดหญ้าครั้งแรกเมื่ออายุได้ 60 วัน และตัดครั้งต่อไปทุกๆ 40-45 วัน ถ้าปลูกหญ้าแพงโกล่า ในพื้นที่ดอนจะสามารถตัดได้ 5 ครั้ง รวมผลผลิตต่อปีประมาณ 2-2.5 ตันต่อไร่ และสำหรับการปลูกหญ้าแพงโกล่าในที่ลุ่มจะได้ผลผลิตประมาณ 3-5 ตันต่อไร่
  • ตัดหญ้าแพงโกล่า เก็บไว้ในลักษณะหญ้าแห้ง เพื่อกักตุนไว้เลี้ยงสัตว์ในหน้าแล้ง สามารถทำได้ทั้งใช้เครื่องจักรและใช้แรงงานคน
  • ปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปแทะเล็มในแปลงหญ้า วิธีนี้จะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อหญ้าแพงโกล่าตั้งตัวและเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว คือต้นหญ่าสูงไม่น้อยกว่า 35 เซ็นติเมตร โดยสามารถปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปแทะเล็มเป็นครั้งคราว สลับกับการพักแปลงหรือตัดปรับสภาพแลงหญ้า เนื่องจากหญ้าแพงโกล่าไม่สามารถทนต่อการแทะเล็มและเหยียบย่ำอย่างหนักได้

ในปัจจุบันมีเกษตรกรทำการเกษตรแพงโกล่าอย่างจริงจังเพื่อขายให้ผู้เลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนมาก