Posted on 0 comments

การเกษตรเรื่องประโยชน์ของผึ้ง

การเกษตรเรื่องประโยชน์ของผึ้ง
การเกษตรเรื่องประโยชน์ของผึ้ง

การเกษตรเรื่องประโยชน์ของผึ้ง

  • ประโยชน์ทางด้านการเกษตร ผึ้งช่วยให้เกษตรกรใช้สารเคมีอย่างระมัดระวังและยังใช้สารเคมีน้อยลง เพราะเนื่องจากเกษตรกรที่ปลูกพืชและเกษตรกรที่เลี้ยงผึ้งมีผลประโยชน์ร่วมกัน เพราะว่าผึ้งช่วยเกษตรกรในเรื่องการผสมเกษรผัก ผลไม้ ที่เกษตรกรได้ปลูกไว้ ทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่มากขึ้น ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงผึ้งก็ได้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผึ้งนั้นเอง
  • ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ผึ้ง ผึ้งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย เพราะผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผึ้งสามารถน้ำมาประกอบอาหาร เครื่องสำอาง และของใช้ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผึ้งสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ 1. ผลิตภัณฑ์ที่ผึ้งนำมาจากภายนอกรัง ได้แก่ เกสร และโปรโปลิส 2. ผลิตภัณฑ์ที่เกิดภายในตัวของผึ้ง เป็นผลทางด้านสรีรวิทยา ได้แก่ รอยัลเยลลี่ ไขผึ้ง และพิษของผึ้ง 3. ผลิตภัณฑ์ที่ผึ้งนำมาจากภายนอกรังแล้วเก็บรวบรวมภายในตัวของผึ้งจากนั้นจึงเก็บรวบรวมไว้ในรัง ได้แก่ น้ำผึ้ง
  • ประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ การเลี้ยงผึ้งเป็นธุรกิจที่เติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมและอาชีพใหม่ ๆ เข้ามา เช่น การผลิตอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงผึ้งขาย อีกทั้งการเลี้ยงผึ้งยังเหมาะที่จะเป็นงานอดิเรกกับคนสูงวัย เพื่อช่วยในการผ่อนคลายไปในตัวได้อีกด้วย