Posted on 0 comments

ประโยชน์การเกษตรสบู่ดำ

ประโยชน์การเกษตรสบู่ดำ

ประโยชน์การเกษตรสบู่ดำ
ประโยชน์การเกษตรสบู่ดำ

1. ใช้ทำน้ำมันไบโอดีเซล
นำเมล็ดสบู่ดำมาทำน้ำมัน เมื่อนำไปผ่านกระบวนการทางเคมีในการทำไบโอดีเซล(Transesterification) จะทำให้ได้น้ำมันไบโอดีเซล100 %(ดีเซลB100) ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซลมากที่สุด(เมื่อเทียบกับไบโอดีเซลจากพืชชนิดอื่น) และสามารถใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลได้ถึง 100% จากการทดสอบยังไม่ส่งผลกระทบทางด้านลบต่อเครื่องยนต์แต่อย่างใด

น้ำมันสบู่ดำสามารถนำมาใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลรอบจัดได้ โดยการปรับโครงสร้างให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ด้วยการนำน้ำมันสบู่ดำมาเข้าสู่กระบวนการทรานเอสเตอริฟิเคชั่นเพื่อตัดทอนสายโมเลกุลที่ยืดยาวของน้ำมันพืชลง นอกจากนั้นการที่สบู่ดำเป็นพืชที่ไม่สามารถรับประทานได้เหมือนปาล์มน้ำมันจึงทำให้ราคาของสบู่ดำไม่เกิดความผันผวนไปตามการบริโภค ราคาจำหน่ายไบโอดีเซลจากสบู่ดำจึงสามารถขายราคาต่ำกว่าดีเซลและสบู่ดำก็ยังมีคุณภาพดีกว่าน้ำมันปาล์มหลายประการ ที่เห็นชัดคือ จุดแข็งตัวหรือเป็นไขต่ำกว่ามาก โดยน้ำมันปาล์มอยู่ที่ประมาณ 18 องศาเซลเซียส ในขณะที่น้ำมันดิบสบู่ดำความแข็งตัวจะอยู่ที่อุณหภูมิ -7 องศาเซลเซียส ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานในประเทศเขตร้อนที่ปราศจากหิมะ
แต่ปัจจุบันการทำการเกษตรสบู่ดำของเกษตรกรในประเทศยังมีไม่มากพอ รวมถึงการหีบน้ำมันสบู่ดำยังไม่สามารถทำได้ในปริมาณมากหรือในเชิงพาณิชย์ จึงได้มีการพัฒนาและสร้างเครื่องหีบน้ำมันสบู่ดำขึ้นมาใหม่ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยสามารถหีบน้ำมันสบู่ดำได้ถึง 1 ลิตร จากสบู่ดำเพียง 3 กิโลกรัมเท่านั้น

2. ใช้กากสบู่ดำทำปุ๋ย
กากสบู่ดำเป็นส่วนที่เหลือจากกระบวนการสกัดหรือการหีบน้ำมัน จากการทดลองพบไนโตรเจนสูงประมาณ 44% นอกจากนั้นยังมีฟอสฟอรัส 2.09% และโพแทสเซียม 1.68% ในสบู่ดำ ซึ่งถือว่ามากกว่ามูลสัตว์ทั่วๆไป จึงสามารถนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ได้เป็นอย่างดี

3. ใช้กากสบู่ดำเชื้อเพลิง
สบู่ดำสามารถนำมาใช้แทนเชื้อเพลิงได้ ซึ่งจากการนำกากสบู่ดำไปให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ทดสอบ ปรากฎว่ากากสบู่ดำให้ค่าความร้อนถึง 4,528 กิโลแคลอรี ต่อสบู่ดำ 1 กิโลกรัม ซึ่งค่าความร้อนที่ได้นี้มากกว่าถ่านหินลิกไนต์ถึง 2 เท่า นอกจากนั้นผลจากการเผาไหม้ยังให้ค่า ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่วัดได้เป็น 0 อีกด้วย จึงถือว่าเป็นพลังงานทดแทนที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง

4. ใช้ต้นสบู่ดำทำกระดาษ
จากการทดลองพบว่าเยื่อกระดาษจากต้นสบู่ดำนั้นเป็นเยื่อชั้นดี มีความเป็นไปได้ที่จะได้เยื่อขนาดยาว ซึ่งในบ้านเรามีการใช้เยื่อจากต้นยูคาลิปตัสมาผลิตกระดาษแต่ก็เป็นเยื่อสั้น จึงต้องนำเข้าเยื่อยาวจากสนในแถบแคนาดาและยุโรปในปริมาณมากอยู่ดี ซึ่งถ้าแนวโน้มจากการวิจัย หากนำสบู่ดำมาทำให้ได้เยื่อยาวจริงๆ ก็อาจจะนำมาแทนเยื่อกระดาษในปัจจุบันได้ โดยได้มีการทำการวิจัยอยู่ ซึ่งในเร็วๆนี้จะได้ข้อสรุป แต่ถ้าวิจัยแล้วพบว่าไม่สามารถเป็นเยื่อยาวได้แต่ก็ยังสามารถนำไปทำเชื้อเพลิงได้เช่นกัน

5. ใช้สบู่ดำรักษาโรค
จากบันทึกในตำราแพทย์แผนไทยมีแจ้งถึงสรรพคุณของใบต้นสบู่ดำเอาไว้ว่า สามารถนำมาทำเป็นยารักษาโรคผิวหนัง โรคปากนกกระจอก ลิ้นเป็นฝ้าขาวในเด็กได้ดี และยังพบรายงานว่าเป็นยาพื้นบ้านรักษาเบาหวานจากประเทศไนจีเรียเคยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานประมาณ 200 คน ลองดื่มน้ำชาใบสบู่ดำแทนการดื่มน้ำตลอด 1 เดือน หลังจากดื่มไปแค่ประมาณสัปดาห์แรกปริมาณนำตาลในเลือดและคอเลสเตอรอลค่อยๆ ลดลงจนถึงระดับดีมาก
ส่วนเมล็ดก็สามารถใช้เป็นยารักษาโรคข้ออักเสบ โรคเกาต์ได้ ส่วนสกัดจากต้นใช้รักษาโรคโรคไฟไหม้ โรคหิด แผลสะเก็ด ส่วนของยางใช้เป็นสานต้านมะเร็งได้อีกด้วย

Leave a Reply