Posted on 0 comments

ความรู้ทั่วไปเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 94 เปอร์เซ็นต์ของประเทศใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และมีความต้องการเพิ่มขึ้นทุกปี บางปีถึงกับต้องมีการนำเข้า และในปัจจุบันยังสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลได้อีกด้วย เหมาะที่จะทำการเกษตรเพื่อธุรกิจได้ดี

ความรู้เรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ความรู้เรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชที่ต้องการน้ำตลอดอายุการเจริญเติบโต และความต้องการน้ำจะสูงสุดในช่วงออกดอกและช่วงระยะต้นของการสร้างเมล็ด ถ้าหากขาดน้ำในช่วงระยะการเจริญทางลำต้นและใบจะทำให้ผลผลิตข้าวโพดจะลดลง 25% ถ้าในช่วงระยะออกดอกตัวผู้ ออกไหม เริ่มสร้างเมล็ดผลผลิตข้าวโพดจะลดลงถึง 50 % ถ้าในช่วงระยะหลังการสร้างเมล็ดเสร็จแล้วผลผลิตข้าวโพดจะลดลง 21%
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีศัตรูพืชที่สำคัญ คือ เพลี้ยอ่อนข้าวโพด ด้วงกุหลาบหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด หนอนเจาะฝักข้าวโพด หนอนกระทู้ข้าวโพดและหนู
ความรู้การเกษตรเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ความรู้การเกษตรเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

แหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศทีสำคัญ ได้แก่
ภาคเหนือ : เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พิษณุโลก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นครราชสีมา ศรีสะเกษ ชัยภูมิ
ภาคกลาง : สระบุรี ลพบุรี
ภาคตะวันตก : สุพรรณบุรีกาญจนบุรี
ภาคตะวันออก : สระแก้ว จันทบุรี

Leave a Reply