Posted on 0 comments

วิธีปลูกข้าวโพดฝักอ่อน

วิธีปลูกข้าวโพกฝักอ่อน
วิธีปลูกข้าวโพกฝักอ่อน

ข้าวโพดฝักอ่อนพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่น่าทำการเกษตร เพราะสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นจำนวนมาก โดยแนะนำให้เกษตรกรปลูกแบบอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ วิธีปลูกมีวิธีการดังนี้

  • เตรียมดินโดยการขุดหลุมให้มีความลึกประมาณ 25 เซ็นติเมตร พร้อมทั้งทำร่องเป็นลูกฟูก สูง 25 เซ็นติเมตร เพื่อให้น้ำสามารถระบายได้ตามร่อง
  • หลังจากที่เตรียมดินเรียบร้อยแล้ว ก็จะปล่อยน้ำเข้าแปลงประมาณ 3 วัน เพื่อให้ดินอิ่มน้ำ
  • ก่อนปลูกให้เอาปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรองก้นหลุม คลุกเค้าปุ๋ยกับดินให้เข้ากัน
  • นำเมล็ดที่เตรียมไว้ใส่ลงในหลุม 4-5 เมล็ด ต่อหลุม
  • หลังจากปลูกได้ประมาณ 14 วัน ให้คัดต้นกล้าที่ไม่แข็งแรงออก
  • ระหว่างที่ข้าวโพดมีการเจริญเติบโตต้องมีการให้ปุ๋ยและน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ฝักมีความสมบูรณ์
  • เมื่อข้าวโพดมีอายุได้ 38 วัน หรือเมื่อมีใบจริงครบ 7 คู่แล้ว ให้ดึงช่อดอกตัวผู้ทิ้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผสมเกสร เพราะถ้าข้าวโพดมีการผสมเกสรจะทำให้ข้าวโพดฝักอ่อนด้อยคุณภาพ
  • การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดอ่อนจะเก็บหลังจากดึงช่อตัวผู้ออกแล้วประมาณ 3-5 วัน หรืออายุข้าวโพดประมาณ 45 วัน หรือให้สังเกตจากไหมเริ่มโผล่พ้นปลายฝักมีความยาวประมาณ 1-2 เซ็นติเมตร จะเป็นช่วงที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวที่สุด