Posted on 0 comments

ข้อเสียของการเพาะเห็ดโคนน้อยเพื่อการค้า

ข้อเสียของการเพาะเห็ดโคนน้อย
ข้อเสียของการเพาะเห็ดโคนน้อย

ข้อเสียของการเพาะเห็ดโคนน้อยเพื่อการค้า มีดังนี้

  • ส่วนใหญ่จะรู้จักกันเฉพาะในแถบภาคเหนือและภาคอีสานเท่านั้น ทำให้มีปัญหาเรื่องการตลาดที่ค่อนข้างแคบ
  • การเจริญเติบโตเป็นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นเห็ดที่มีโปรตีนสูง ระยะเวลาที่จะนำเอาไปบริโภคได้เฉพาะช่วงบ่ายเท่านั้น จึงนับว่าเห็ดโคนน้อยมีระยะเวลาการเก็บค่อนข้างสั้น นอกเสียจากจะลวกให้สุกเสียก่อนจึงจะสามารถเก้บไว้นานๆได้
  • เนื่องจากดอดเห็ดมีขนาดเล็ก ทำให้เสียเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตมาก
  • เนื่องจากเห็ดโคนน้อยมีโปรตีนและมีความหอม ทำให้ดึงดูดหนอนและแมลงเข้ามารบกวนอยู่บ่อยๆ

ขอบคุณที่มาจากหนังสือ การเพาะเห็ดโคนน้อย(เห็ดถั่ว)
ผู้เขียน อานนท์ เอื้อตระกูล