Posted on 0 comments

การเกษตรเรื่องการให้อาหารและน้ำหมู

การเกษตรเรื่องการให้อาหารและน้ำหมู
การเกษตรเรื่องการให้อาหารและน้ำหมู

การเกษตรเรื่องการให้อาหารและน้ำหมู

  • สำหรับการให้อาหารและน้ำหมูนั้นเกษตรกรจะต้องให้อาหารวันละ 6 ขีด โดยอาหารที่ให้นั้นก็คือพวกพืชผักทั่ว ๆ ไปที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ผักบุ้ง หยวกกล้วย ใบมัน ใบกระถิน โดยนำผักที่มีอยู่ทั้งหมดมาสับรวมกันจากนั้นให้นำไปหมักในน้ำหมักชีวภาพประมาณ 3-4 ชั่วโมง สำหรับน้ำที่จะใช้เลี้ยงหมูนั้นให้เกษตรกรนำน้ำหมักชีวภาพผสมกับน้ำในอัตราส่วนน้ำหมักชีวภาพ 1 ส่วนต่อน้ำ 1,000 ลิตร (สำหรับลูกหมู) หรือน้ำหมักชีวภาพ 1 ส่วนต่อน้ำ 800 ลิตร (สำหรับหมูวัยรุ่น) หรือน้ำหมักชีวภาพ 1 ส่วนต่อน้ำ 500 ลิตร (สำหรับพ่อแม่หมู)