Posted on 0 comments

การเกษตรเรื่องการให้อาหารในบ่อเพาะปลานิล

การเกษตรเรื่องการให้อาหารในบ่อเพาะปลานิล
การเกษตรเรื่องการให้อาหารในบ่อเพาะปลานิล

การเกษตรเรื่องการให้อาหารในบ่อเพาะปลานิล

  • อาหารที่เหมาะสำหรับพ่อแม่พันธุ์ปลานิลในช่วงที่มีการผสมพันธุ์ คือ สาหร่าย รำละเอียด หรือปลายข้าว โดยให้ในอัตราส่วน 2% ต่อน้ำหนักพ่อแม่พันธุ์ปลานิล สำหรับป๋ยคอกแห้งนั้นเกษตรกรควรให้ในอัตรส่วน 100-200 กิโลกรัมต่อไรต่อเดือน นอกจากนี้ในบ่อเพาะพันธุ์ปลานิลควรจะมีแหล่งอาหารธรรมชาติจำพวก พืชน้ำ ไรน้ำ และตัวอ่อน ด้วย เพราะแหล่งอาหารธรรมชาติเหมาะสำหรับตัวอ่อนปลานิลและหากขาดแหลงอาหารทางธรรมชาติแล้วจะทำให้ได้ลูกปลานิลน้อยลงด้วย