Posted on 0 comments

การเกษตรเรื่องการเลือกพันธุ์อ้อย

การเกษตรเรื่องการเลือกพันธุ์อ้อย
พันธุ์อ้อยที่ใช้ควรเป็นพันธุ์ที่ปรับตัวได้ดีกับสถาพแวดล้อม ในแต่ละแหล่งปลูก พันธุ์อ้อยที่เกษตรกรใช้ในปัจจุบัน ในแต่ละภาคจะหลากหลายมาก และส่วนใหญ่เกษตรกรจะเป็นผู้ทดสอบเองว่าอ้อยพันธุ์ไหนเหมาะสมกับสถาพดินของตนเอง

 • อ้อยโรงงาน
  อ้อยพันธุ์ อู่ทอง 6 สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย เขตกึ่งชลประทาน
  อ้อยพันธุ์ มุกดาหาร สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทรายในจังหวัดมุกดาหาร และกาฬสินธุ์
  อ้อยพันธุ์ อู่ทอง 5 สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย เขตใช้น้ำฝนภาคกลาง และภาคตะวันออก
  อ้อยพันธุ์ ขอนแก่น 1 สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  อ้อยพันธุ์ อู่ทอง 4 สภาพพื้นที่เหมาะสม ภาคตะวันตก เฉพาะในดินร่วนปน ดินเหนียว
  อ้อยพันธุ์ อู่ทอง 3 สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทรายสภาพไร่ ใน ภาคตะวันตกและ ภาคเหนือตอนล่าง
  อ้อยพันธุ์ อู่ทอง 2 สภาพพื้นที่เหมาะสม เขตชลประทาน ภาคกลางและ ภาคตะวันตก
  อ้อยพันธุ์ อู่ทอง 1 สภาพพื้นที่เหมาะสม ภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม
  อ้อยพันธุ์ ชัยนาท 1 สภาพพื้นที่เหมาะสม ภาคตะวันออก

  การเลือกพันธุ์อ้อย
  การเลือกพันธุ์อ้อย
 • อ้อยเคี้ยว

  อ้อยพันธุ์ สุพรรณบุรี 72 สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนเหนียว ดินร่วนปนทราย ที่สามารถให้น้ำได้
  อ้อยพันธุ์ สุพรรณบุรี 50 สภาพพื้นที่เหมาะสม ในเขตภาคกลางและ ภาคตะวันตก

  การเตรียมพันธุ์อ้อย
  การเตรียมพันธุ์อ้อย

  อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 94-13 สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนทราย เขตน้ำฝน
  อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 98-005 สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย เขตชลประทาน
  อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 98-024 สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย ดินเหนียว เขตน้ำฝน และเขตชลประทาน
  อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 00-148 สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย เขตน้ำฝน
  อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 00-92 สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย เขตน้ำฝน และชลประทาน
  อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 00-58 สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย เขตน้ำฝน
  อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 00-24 สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนทราย เขตน้ำฝน
  อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 00-138 สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย เขตน้ำฝนและชลประทาน
  อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 01-5 สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย ดินเหนียว เขตน้ำฝน และเขตชลประทาน
  อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 01-25 สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย เขตน้ำฝน
  อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 01-29 สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย เขตน้ำฝน และชลประทาน
  อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 98-038 สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย เขตชลประทาน