Posted on 0 comments

การเกษตรเรื่องการเลือกพันธุ์ยางพารา

การเลือกพันธุ์ยางพารา
การเลือกพันธุ์ยางพารา

การเกษตรเรื่องการเลือกพันธุ์ยางพารา
ข้อแนะนำสำหรับการเลือกพันธุ์ยางพารา

  • พันธุ์ยางที่เลือกต้องเป็นพันธุ์ที่มีความต้านทานต่อโรคระบาดในท้องถิ่น
  • พันธุ์ยางที่เลือกต้องเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศ เช่น ถ้าพื้นที่ปลูกมีลมแรงควรเลือกพันธุ์ยางที่ต้านทานแรงลมได้ดี
  • พันธุ์ยางที่เลือกต้องเหมาะสมกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน
  • พันธุ์ยางที่เลือกต้องเหมาะสมกับความลึกของหน้าดิน
  • พันธุ์ยางที่เลือกต้องเหมาะสมกับสภาพความลาดชันของพื้นที่
  • พันธุ์ยางที่เลือกต้องเหมาะสมกับระยะปลูก