Posted on 0 comments

การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน

การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน

การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน

เกษตรกรที่มีปัญหาเกี่ยวกับดินขาดความสมบูรณ์วันนี้เรามีวิธีการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินมาฝากท่านเกษตรกรทั้งหลาย ก่อนอื่นเรามาทราบสาเหตุการขาดความอุดมสมบูรณ์ของดินกันก่อนค่ะเพื่อให้ชาวเกษตรก่อนทั้งหลายหลีกเลี่ยงการทำลายหน้าดิน ดินที่ที่ขาดความอุดมสมบูรณ์เป็นการเสื่อมโทรมของดินที่เกิดได้จากสาเหตุเช่น การปลูกพืชชนิดเดียวกันเป็นเวลานานและขาดการบำรุงดิน การปลูกพืชที่โตเร็วและใช้สารอาหารสูง เช่น ยูคาลิปตัสและมันสำประหลัง การเผาวัชพืชหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทำให้สารอาหารในดินสูญหายไป และการขุดหน้าดินก็ยังทำให้ดินสูญเสียสารอาหารอีกด้วยคะ แต่ในบางกรณีสมบัติของดินเปลี่ยนไป เช่น ดินกรดหรือดินเปรี้ยวจัด ดินเค็มที่เกิดจากหินเกหินเกลือที่อยู่ใต้ดินหรือดินที่มีน้ำทะเลท่วมขัง ดินพรุหรือดินอินทรีย์ ดินที่มีลูกรังปน จึงพบว่าดินเหล่านี้ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก เกษตรกรจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงสภาพของความเป็นกรดหรือความเค็มของดินก่อน

จากบทความข้างต้นดิฉันได้นำมาจากหนังสือชีววิทยาจึงอยากทราบการแก่ปัญหาเหล่านี้ดิฉันจึงนำไปปรึกษาหมอดินประจำหมู่บ้านของฉันและได้นำมาเผยแพร่ให้แก่ชาวเกษตรกรที่มีปัญหาเกี่ยวกับดิน การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินทำได้โดยการปลูกพืชหมุนเวียนเพราะการปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ำซากบนที่ดินเดิม จะทำให้ดินจืดและปริมาณสารอาหารพืชในดินลดลงเป็นการทำลายความอุดมสมบูรณ์ของดิน และยังเอื้อต่อการระบาดของโรคและศัตรูพืชอีกด้วย

แต่การปลูกพืชหมุนเวียนบนพื้นที่แปลงเดียวกันจะช่วยลดปัญหาความเสื่อมโทรมของดินและสัตรูพืชลงด้วยเช่นหลังการเก็บเกี่ยวพืชผลชนิดหนึ่งแล้วควรสลับด้วยการปลูกพืชวงค์ถั่วซึ่งเป็นพืชอายุสั้นเนื่องจากมีแบคทีเรียพวกไรไซเบียมอาศัยอยู่ พวกนี้สามารถตรึงแก๊สไนโตรเจนจากอากาศได้จึงเป็นการเพิ่มธาตุไนโตรเจนให้แก่ดินและเพิ่มสารอินทรีย์ทำได้โดยใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์เหล่านี้ช่วยให้ดินสามารถอุ้มน้ำได้ดีมีช่องว่างให้อากาศแทรกระหว่างอนุภาคดินและยังช่วยลดการสูญเสียหน้าดินได้ด้วย ลดปัญหาดินเป็นกรดโดยใส่สารประกอบที่เป็นเบสหรือปูนในดินกรด เช่น ปูนขาว หินปูนบด เปลือกหอยป่นหรือปูนมาร์ล และอาจใส่อินทรีย์วัตถุควบคู่ไปด้วยจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดยึดสารอาหารพืชไว้ในดินเพื่อให้พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

Leave a Reply