Posted on 0 comments

การเกษตรเรื่องการเตรียมบ่อเลี้ยงกบ

การเกษตรเรื่องการเตรียมบ่อเลี้ยงกบ
บ่อเลี้ยงกบต้องมีความแข็งแรงทนทานเพื่อป้องกันกบหนีออกจากบ่อ และป้องกันไม่ให้สัตว์อื่น ๆ เข้ามาภายในบ่อเลี้ยงกบ เพราะฉะนั้นบ่อเลี้ยงกบควรสร้างด้วยคอนกรีตจึงดีที่สุด ลักษณะของบ่อถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าควรกว้างประมาณ 5 ม. และยาวประมาณ 10 ม. ทำชานบ่อทางด้านกว้างทั้งสองด้านให้ชานบ่อยาวประมาณ 30 ซม. และกว้างประมาณ 1.5 ม. โดยให้ชานลาดเอียงสู่กลางบ่อ ส่วนทางด้านยาวทำลาดเอียงสู่ท่อระบายน้ำ

การเตรียมบ่อเลี้ยงกบ
การเตรียมบ่อเลี้ยงกบ

ถ้าเป็นบ่อกลม ควรมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 ม. พื้นบ่อลาดเอียงสู่จุดศูนย์กลางของบ่อซึ่งเป็นที่ระบายน้ำทิ้ง มีความลึกประมาณ 12 ซม. ส่วนคันบ่อของบ่อทั้งสองแบบควรสูงอย่างน้อย 60 ซม. และกั้นด้วยตาข่าย และควรทำหลังคาอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของเนื้อที่บ่อเพื่อป้องกันไม่ให้กบตกใจและป้องกันแสงแดด หลังจากทำการสร้างบ่อเสร็จแล้ว (ในกรณีที่เป็นบ่อคอนกรีต) ให้นำสารส้ม 1 กิโลกรัมต่อน้ำในบ่อ 1 ลูกบาศก์เมตร แช่ทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วัน จากนั้นถ่ายน้ำทิ้งแล้วขัดบ่อให้สะอาด ตากบ่อทิ้งไว้ให้แห้งสนิทแต่อย่าตากบ่อทิ้งไว้นานจนเกิดไปเพราะอาจจะทำให้บ่อคอนกรีตแตกร้าวได้ จากนั้นเติมน้ำใหม่ลงไปและเริ่มน้ำกบลงไปเลี้ยงในบ่อได้