Posted on 0 comments

การเกษตรเรื่องการเจริญเติบโตของผึ้ง

การเกษตรเรื่องการเจริญเติบโตของผึ้ง
การเกษตรเรื่องการเจริญเติบโตของผึ้ง

การเกษตรเรื่องการเจริญเติบโตของผึ้ง

  • ไข่ที่ผึ้งนางพญาวางจะมีลักษณะเป็นสีขาวยาวปลายทั้งสองข้างจะมนโดยไขผึ้งจะวางตั้งขึ้นจากหลอดของรวงผึ้ง เมื่อไขผึ้งมีอายุได้ 3 วันก็จะฟักเป็นตัวอ่อน ตัวอ่อนของผึ้งจะมีลักษณะสีขาวลอยอยู่ในอาหารที่ผึ้งนำมาป้อนให้ ซึ่งตัวอ่อนจะนอนขดอยู่ในหลอดรวงผึ้งและเมื่อตัวอ่อนของผึ้งโตขึ้นเต็มรวงตัวอ่อนก็จะทำการยืดตัวยาวออก โดยตัวอ่อนจะเอาหัวโผล่ออกมาจากหลอดรวงผึ้งจากนั้นก็จะเริ่มถักใยหุ้มตัว ผึ้งจะมีการลอกคราบทั้งสิ้น 5 ครั้ง

ระยะการเจริญเติบโตของผึ้งแต่ละวรรณะ

  • ผึ้งนางพญา จะมีระยะการวางไข่ 3 วัน ระยะตัวผึ้งเป็นหนอน 5 วันครึ่ง และระยะดักแด้ 7 วันครึ่ง รวมทั้งสิ้น 16 วัน
  • ผึ้งตัวผู้ จะมีระยะการวางไข่ 3 วัน ระยะตัวผึ้งเป็นหนอน 6 วันครึ่ง และระยะดักแด้ 14 วันครึ่ง รวมทั้งสิ้น 24 วัน
  • ผึ้งงาน จะมีระยะการวางไข่ 3 วัน ระยะตัวผึ้งเป็นหนอน 6 วัน และระยะดักแด้ 12 วัน รวมทั้งสิ้น 21 วัน