Posted on 0 comments

การเกษตรเรื่องการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดสบู่ดำ

การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดสบู่ดำ
การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดสบู่ดำ

การเกษตรเรื่องการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดสบู่ดำ

  • ต้นสบู่ดำเป็นพืชที่ทยอยออกดอก จึงทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไม่พร้อมกัน การเก็บเกี่ยวจึงควรเก็บผลผลิตทุก ๆ 2 สัปดาห์ และหลังการเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะต้องนำผลสบู่ดำไปตากแดดให้แห้งก่อนนำไปกะเทาะเปลือก
  • การเก็บรักษาเมล็ดสบู่ดำ ควรลดความชื้นของเมล็ดให้เหลือประมาณ 5-7 % โดยการตากแดดหรือผึ่งลม จะสามารถเก็บรักษาเมล็ดสบู่ดำได้นานประมาณ 1 ปี ในอุณหภูมิห้องประมาณ 20 องศาเซลเซียส เมล็ดสบู่ดำมีองค์ประกอบของน้ำมันสูง จึงไม่ควรเก็บรักษานานเกินไป เพราะจะทำให้คุณภาพการงอกของเมล็ดลดลง