Posted on 0 comments

การเกษตรเรื่องการเก็บเกี่ยวมะนาว

การเก็บเกี่ยวมะนาว
การเก็บเกี่ยวมะนาว

การเกษตรเรื่องการเก็บเกี่ยวมะนาว
การเก็บผลมะนาว หากต้นมะนาวไม่สูงมากนักให้เก็บผลมะนาวโดยใช้มือ แต่ถ้าต้นมะนาวสูงให้เกษตรเก็บผลมะนาวโดยใช้มีดหรือตะขอผูกติดกับด้ามไม้รวกยาว ๆ คล้อง และกระตุกผลมะนาวลงมา แต่ถ้าต้องการให้ได้ผลมะนาวที่มีคุญภาพไม่บอบช้ำ เกษตรกรควรใช้ตะกร้อหวายในการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวผลมะนาวควรเก็บในขณะที่ผลมะนาวเริ่มแก่ โดยสังเกตจากด้านขั้วของผลมะนาวเริ่มมีสีเหลืองเล็กน้อยผิวเปลือกจะเรียบบางใส มีสีเขียวอ่อนกว่าผลที่ยังไม่แก่ เมื่อบีบผลมะนาวดูจะค่อนข้างนุ่มมือ ไม่ควรเก็บผลมะนาวที่แก่เกินไป เพราะเปลือกจะบางมาก ทำให้เกิดความเสียหายในการขนส่งได้ง่าย อีกทั้งเมื่อนำไปขายจะทำให้ขายได้ไม่นานผลเน่าเสียหายได้เร็ว