Posted on 0 comments

การเกษตรเรื่องการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

การเกษตรเรื่องการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าวโพดจะทำการเก็บเกี่ยวได้ก็ต่อเมื่อมีอายุประมาณ 110-120 วัน หรือ นับหลังจากวันไหมออกประมาณ 60-65 วัน หรือถ้าฐานเมล็ดเป็นสีดำก็เก็บเกี่ยวได้ หลังจากการเก็บเกี่ยวเมล็ดข้าวโพดแล้วควนนำเมล็ดข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวได้ไปเก็บไว้ในยุ้งฉาง โดยพื้นของยุงฉางควรสูงจากพื้นดินประมาณ 50-100 ซม. และต้องมีการระบายอากาศที่ดี

การเก็บเกี่ยวข้าวเลี้ยงสัตว์
การเก็บเกี่ยวข้าวเลี้ยงสัตว์

การป้องกันและการกำจัดศัตรูพืช
การกำจัดวัชพืชเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะถ้าเราขืนปล่อยไว้พวกวัชพืชก็จะไปแย่งอาหารของต้นข้าวโพด การกำจัดวัชพืชจำได้ก็ต่อเมื่อต้นข้าวโพดมีอายุประมาณ 15-20 วัน ในระหว่างที่ทำการกำจัดวัชพืชเราควรจะพรวนดินไปด้วยแต่ถ้าจะใช้สารเคมีควรใช้ในช่วงก่อนและหลังต้นข้าวโพด เช่น สารอะลาคลอร์ (ALACHLOR) โรคของข้าวโพดที่มักจะเจออยู่บ่อย ๆ คือโรคราน้ำค้าง โรคใบไหม้แผลเล็ก และโรคราสนิม วิธีป้องกันโรคต่างพวกนี้คือการถอนต้นที่เป็นโรคเผาทำลาย นอกจากโรคที่มาก่อกวนต้นข้าวโพดแล้วศัตรูพืชที่สำคัญอีกประเภทหนึ่งก็คือพวกแมลงและสัตว์ฟันแถะ เช่น หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด กำจัดโดยสารคาร์โบฟูแรน (ฟูราดาน 3% G) หนอนเจาะฝักข้าวโพด กำจัดโดยสารคาบาริล (เซฟวิน 85%) หรือเมโทมิล (แลนเนท) หนอนกระทู้ข้าวโพด กำจัดโดยใช้เมโทมิล (แลนเนท) หรือ โมโนโครโตฟอส (อะโซดริน) ส่วนพวกสันว์ฟันแถะ จำพวก หนู ป้องกันโดยการวางกับดัก ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยและใช้เหยื่อผสมสารพิษในแปลงปลูกข้าวโพด