Posted on 0 comments

การเกษตรเรื่องการปลูกและการดูแลรักษาสบู่ดำ

การปลูกและการดูแลรักษาสบู่ดำ
การปลูกและการดูแลรักษาสบู่ดำ

การเกษตรเรื่องการปลูกและการดูแลรักษาสบู่ดำ

  • ฤดูที่เหมาะสมในการปลูกสบู่ดำคือฤดูฝน ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนพื้นที่ปลูกควรเป็นพื้นที่ดอน น้ำไม่ท่วมขัง และได้รับแสงแดดจัดตลอด หลังจากที่เกษตรกรทำการปลูกสบู่ดำแล้วเกษตรกรควรทำการให้น้ำทุก ๆ 10-15 วัน และควรทำการกำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นสบู่ดำด้วย หลังจากนั้นประมาณ 1 เดือน ให้เกษตรกรทำการใส่ปุ๋ยเคมี อินทรีย์ สูตร 2 อัตราส่วน 50 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่อีกครั้งหลังจากที่เกษตรกรทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรก ต้นสบู่ดำจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เกษตรกรควรทำการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ต้นสบู่ดำแตกกิ่งออกมากขึ้น เพราะจะทำให้เกษตรกรสะดวกยิ่งขึ้นในการเก็บผลผลิตทางการเกษตร โดยการตัดแต่งกิ่งสบู่ดำหลังจากทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งที่ 2 (ต้นสบู่ดำมีอายุประมาณ 1 ปี)