Posted on 0 comments

การเกษตรเรื่องการปลูกไผ่ตง

การปลูกไผ่ตง
การปลูกไผ่ตง

การเกษตรเรื่องการปลูกไผ่ตง
ไผ่ตงและไผ่ชนิดอื่น ๆ มีวิธีการเตรียมพื้นที่ปลูก ขนย้ายต้นกล้า และการเตรียมหลุมปลูก ที่เหมือนกันซึ่งวิธีทีจะทำให้ต้นกล้ามีการฟื้นตัวและให้ผลผลิตเร็วดังนี้

  • การเตรียมพื้นที่ปลูก
  • พื้นที่ใช้สำหรับปลูกไผ่ตงและไผ่ชนิดอื่น ๆ ไม่ต้องพิถีพิถันมากนัก แค่ปรับพื้นที่ให้เตียนเพื่อให้สะดวกมรการดูแลต้นไผ่ สำหรับการปลูกไผ่เพื่อเก็บหน่อควรเว้นระยะปลูก 5×5 เมตร พื้นที่ลุ่ม มีน้ำขัง ควรทำการยกร่องด้วยรถไถใหญ่ โดยปรับกลับไปกลับมาข้างละ 2 ครั้ง ระยะห่างของร่องควรมีระยะเท่ากับที่จะปลูก พื้นที่สูง ควรไถดินตากแดดอย่างน้อย 2 ครั้ง และทำการักระยะปลูก

  • การขนย้ายกล้า
  • ก่อนทำการขนย้ายต้นกล้าไผ่ ควรใช้กรรไกรตัดแต่งกิ่งที่ยื่นยาวออกเสียก่อน และลิดใบออกให้เหลือเพียงเล็กน้อยเพื่อป้องกันการคายน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้กล้าไผ่เหี่ยวและฟ้นตัวได้ยาก เมื่อจัดเรียงต้นกล้าใส่รถเข็ญเรียบร้อยแล้วให้คลุมด้วยตายข่ายดำ 1-2 ชั้น ข้อควรระวังคือ ไม่ควรวางต้นกล้าไผ่ซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น เพราะจะทำให้ต้นกล้าเกิดความเสียหายได้

  • การเตรียมหลุมปลูก
  • ช่วงปีแรกก่อนทำการปลูก ควรขุดหลุมลึก 30 ซม. กว้าง 50ซม. ผสมดินกับปุ๋ยต่าง ๆ (มูลไก่ 2 บุ้งกี๋,ปุ๋ยรองพื้น รอคฟอสเฟส 1-2 กระป๋องนม,ฟูราดาน 1 ช้อน,ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ สูตร 15-15-15 1 ช้อน) ให้เข้ากันจากนั้นเกลี่ยดินให้เสมอ ขุดเป็นหลุมขนาดเล็กนำกิ่งไผ่วางลงในหลุ่มกลบดินให้แน่นนำหลังมาปักมัดติดกับต้นไผ่ให้แน่นแล้วรดน้ำ จากนั้นให้นำฟางหรือหญ้าแห้งมาคลุมเพื่อป้องกันวัชพืชและเก็บความชื้น หลังจากปลูกต้นกล้าไผ่แล้วให้รดน้ำจนครบ 15 วัน หลังจากนั้นให้รดน้ำไผ่ 15 วันต่อครั้ง