Posted on 0 comments

การปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อเลี้ยงสัตว์

การปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อเลี้ยงสัตว์
การปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อเลี้ยงสัตว์

การปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อเลี้ยงสัตว์ มีขั้นตอน ดังนี้

  • การเตรียมพื้นที่ ควรไถพรวน 2 ครั้ง ไถครั้งแรกขณะที่ดินมีความชื้นเหมาะสม เพื่อเปิดหน้าดินและทำลายวัชพืชที่ปกคลุมดินอยู่ และไถพรวนครั้งที่ 2 เพื่อกำจัดวัชพืชที่งอกขึ้นมาใหม่ พร้อมทั้งย่อยดินให้มีขนาดเล็กลงและร่วนซุย
  • การเตรียมท่อนพันธุ์ ต้นหญ้าเนเปียร์ที่จะนำมาใช้เป็นท่อนพันธุ์ควรจะมีอายุ 4-6 เดือน นำมาตัดท่อน แต่ละท่อนมีข้อติดอยู่ 2 ข้อ ต้นหญ้าเนเปียร์แต่ละต้น สามารถตัดใช้ทำท่อนพันธุ์ได้ประมาณ 6 ท่อน หญ้าเนเปียร์ 1 ไร่ สามารถใช้ตัดเป็นท่อนพันธุ์สำหรับปลูกในพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ (ใช้ระยะปลูก 75 x 75 เซ็นติเมตร)
  • การปลูก หญ้าเนเปียร์ปลูกขยายพันธุ์ได้ด้วยท่อนพันธุ์เท่านั้น ระยะปลูกที่เหมาะสม 75 x 75 เซ็นติเมตร ปลูกหลุมละ 2 ท่อน ในพื้นที่ 1 ไร่ ใช้ท่อนพันธุ์ประมาณ 300-500 กิโลกรัม
  • การใส่ปุ๋ย การปลูกหญ้าเนเปียร์ในพื้นที่ดินร่วนปนทราย หรือมีเนื้อดินค่อนข้างหยาบ จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยผสมสูตร 15-15-15 อัตราประมาณ 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูก และควรใส่ปุ๋ยคอกเพื่อปรับปรุงบำรุงดินด้วยและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในรูปของปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) อัตราประมาณ 10-15 กิโกรัม ต่อไร่ หลังจากตัดหญ้าทุกครั้ง ส่วนในดินเหนียวที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง จึงสามารถลดปริมาณและจำนวนครั้งของปุ๋ยที่ใส่ลงได้
  • การกำจัดวัชพืช ควรกำจัดวัชพืขภายหลังจากปลูกหญ้าเนเปียร์ประมาณ 2-3 สัปดาห์
  • การให้น้ำ หญ้าเนเปียร์ สามารถตอบสนองต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและการให้น้ำได้ดี การปลูกหญ้าเนเปียร์ในพื้นที่ดินเหนียว บริเวณพื้นที่ชลประทานของภาคกลาง ควรมีการให้น้ำในช่วงฝนแล้งโดยวิธีปล่อยน้ำไปตามร่องทุกๆ14วัน
  • ที่มา พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์