Posted on 0 comments

การเกษตรเรื่องการปลูกหญ้ารูซี่เลี้ยงสัตว์

การปลูกหญ้ารูซี่
การปลูกหญ้ารูซี่

การเกษตรเรื่องการปลูกหญ้ารูซี่เลี้ยงสัตว์

    • การเตรียมพื้นที่ปลูกหญ้ารูซี่

ให้ทำการไถย่อยดินให้ละเอียดและร่วนซุยโดยทำการไถ 2 ครั้ง ๆ แรกเป็นการไถเพื่อกลับหน้าดินและเป็นการกำจัดวัชพืชที่คลุมดินอยู่ไปในตัวส่วนการไถครั้งที่ 2 เพื่อกำจัดวัชพืชที่ขึ้นมาใหม่

    • การปลูกหญ้ารูซี่

การปลูกหญ้ารูซี่สามารถทำได้ 2 วิธีคือ การปลูกด้วยเมล็ดเมล็ดและหน่อพันธุ์ แต่วิธีที่นิยมปลูกมากที่สุดคือการปลูกด้วยเมล็ดโดยใช้เมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ 2 กิโลกรัมต่อพื้นที่ปลูก 1 ไร่ หยอดเมล็ดเป็นแถวโดยมีระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 30-50 เซนติเมตร หรือหว่านกระจายให้ทั่วแปลงก็ได้

    • การใส่ปุ๋ยหญ้ารูซี่

ก่อนทำการปลูกหญ้ารูซี่ให้ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-8 อัตราส่วน 50-100 กิโลกรัมต่อไร่รองพื้นปลูกหรือจะใส่ปุ๋ยคอกด้วยก็ได้ และหลังจากการตัดหญ้ารูซี่ทุกครั้งให้ใสปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 อัตราส่วน 10-20 กิโลกรัมต่อไร่

    • การกำจัดวัชพืชของหญ้ารูซี่

หลังปลูกหญ้ารูซี่ได้ประมาณ 3-4 สัปดาห์ให้ทำการกำจัดวัชพืชและควรทำในช่วงต้นฤดูฝนจากนั้นก็ให้เกษตรกรสังเกตุดูว่ามีวัชพืชขึ้นหนาหรือไม่ถ้ามีวัชพืชขึ้นหนาก็ให้ทำการกำจัดได้ทันที

    • การเก็บเกี่ยวผลผลิตหญ้ารูซี่

ควรตัดหญ้ารูซี่เมื่อมีอายุได้ 60-75 วัน โดยให้ลูจากพื้นดินประมาณ 10-15 เซนติเมตร (แต่ถ้าเกษตรกรจะปล่อยให้สัตว์เข้าแทะเล็มในแปลงหญ้า ให้ปล่อยเมื่อต้นหญ้ารูซี่มีอายุประมาร 70-90 วัน หลังจากนั้นปล่อยให้สัตว์เข้ามาแทะเล็มหมุนเวียนทุก 30-45 วัน)

เมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ ราคากิโลกรัมละ 180 บาท สนใจติดต่อได้ที่ คุณต้อม 084-9708751