Posted on 0 comments

การเกษตรเรื่องการปลูกฟ้าทะลายโจร

การเกษตรเรื่องการปลูกฟ้าทะลายโจร
ฟ้าทะลายโจรเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ทั้งในที่ร่มและกลางแจ้งเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้น ฤดูที่เหมาะแก่การปลูกคือฤดูฝนช่วงต้นฤดู ควรปลูกในที่โล่งแจ้งและให้แสงรำไรเพราะลำต้นจะเตี้ยและใบหนา แต่ถ้าปลูกในที่ร่มลำต้นจะสูงใหญ่ใบบาง

การเกษตรการปลูกฟ้าทะลายโจร
การเกษตรการปลูกฟ้าทะลายโจร

การเตรียมดิน

 • ทำการปรับให้ดินร่วนซุเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับพื้นที่ปลูกที่เป็นที่ลุ่มและปลูกในฤดูฝน ควรทำการขุดยกร่องแปลงเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง โดยขุดยกแปลงสูงประมาณ 15-20 เซนติเมตร และแปลงกว้างประมาณ 1-2 เมตร ความยาวของแปลงตามความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ เว้นทางเดินระหว่างแปลงประมาณ 1 เมตร

  การปลูกฟ้าทะลายโจร

 • การปลูกแบบหว่าน ควรนำเมล็ดฟ้าทะลายโจรผสมกับทรายหยาบอัตรา 1:1.2 ส่วน ในการหว่านเมล็ดเนื่องจากเมล็ดฟ้าทะลายโจรมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาจึงทำให้สิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ์ การใช้ทรายหยาบเข้ามาช่วยจะทำให้เมล็ดพันธุ์มีน้ำหนักมากขึ้น และทำให้เมล็ดพันธุ์กระจายสม่ำเสมอ ควรใช้เมล็ดพันธุ์ 100-400 เมล็ดต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ปัญหาที่พบใการปลูกแบบหว่านก็คือ การกำจัดวัชพืชจะทำได้ยากเพราะไม่สามารถนำเครื่องมือทางการเกษตรเข้าไปใช้ในแปลงหว่านได้ต้องใช้แรงงานคนอย่างเดียว ทำให้ต้องใช้แรงงานเป็นจำนวนมากและยังให้ผลผลิตทางการเกษตรปริมาณน้อย
 • การปลูกแบบโรยเมล็ดเป็นแถว ขุดร่องตื้นเป็นแถวยาวจากนั้นโรยเมล็ดพันธุ์ฟ้ทะลายโจรลงไปแล้วเกลี่ยดินกลบเบา ๆ ใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 50-100 เมล็ดต่อความเยาว 1 เมตร เว้นระยะห่างในการปลูกประมาณ 40 เซนติเมตร การปลูกด้วยวิธีนี้ไม่พบปัญหาในการกำจัดวัชพืชเนื่องจากมีระยะการปลูกที่เว้นห่างจึงทำให้สามารถนำเครื่องมือทางการเกษตรไปทำการกำจัดวัชพืชและพรวนดินได้
  การเกษตรการปลูกฟ้าทะลายโจร
  การเกษตรการปลูกฟ้าทะลายโจร
 • การปลูกแบบหยอดหลุม ขุดหลุมให้ลึกประมาณ 2-5 เซนติเมตร เว้นระยะห่างการปลูกระหว่างต้น 20-30 เซนติเมตรและระหว่างแถว 40 เซนติเมตร หยอดเมล็ดลงในหลุมที่เตรียมไว้หลุมละประมาณ 5-10 เมล็ด เกลี่ยดินกลบเบา ๆ ปัญหาที่พบในการปลูกด้วยวิธีนี้คือการกำจัดวัชพืชในขณะที่เป็นต้นกล้า เพราะว่าพื้นที่ว่าในการปลูกและตำแหน่งที่งอกของเมล็ดอยู่ห่างกัน ข้อดีคือประหยัดเมล็ดพันธุ์ เหมาะกับพื้นที่ปลูกที่ไม่ปัญหาในเรื่องวัชพืช
 • การปลูกโดยใช้ต้นกล้า การปลูกด้วยวิธีนี้มีหลายขั้นตอน คือ เพาะต้นกล้า เตรียมแปลงเพาะขุดยกแปลงกว้างประมาณ 1 เมตร สูงประมาณ 15-20 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากับดินแล้วเกลี่ยแปลงให้เรียบ นำเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจรที่เตรียมไว้หว่านลงในแปลงเพาะ การเตรียมหลุมปลูก ขุดหลุมให้กว้างประมาณ 15 เซนติเมตร ลึกประมาณ 8-12 เซนติเมตร เว้นระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 40 เซนติเมตร และระยะปลูกระหว่างต้นประมาณ 20-30 เซนติเมตร เมื่อต้นกล้ามีอายะได้ประมาณ 45-60 วัน จึงทำการย้ายต้นกล้าลงแปลงเพาะก่อนย้ายต้องทำการรดน้ำแปลงเพาะให้ชุ่มเสียก่อนจึงใช้เสียมแซะกล้าไปปลูกในหลุม ๆ ละ 1 ต้น กลบดินที่โคนต้นกล้าให้แน่นรดน้ำให้ชุ่ม ปัญหาที่พบในวิธีนี้คือให้ผลผลิตทางการเกษตรน้อยกว่า 3 วิธีแรก