Posted on 0 comments

การเกษตรเรื่องการเก็บถนอมหญ้าแพงโกล่า

การเก็บถนอมหญ้าแพงโกล่า
การเก็บถนอมหญ้าแพงโกล่า

การเกษตรเรื่องการเก็บถนอมหญ้าแพงโกล่า

  • เกษตรกรควรตัดหญ้าแพงโกล่าเมื่อหญ้าแพงโกล่ามีอายุได้ 60 วัน และทำการตัดครั้งต่อไปทุก ๆ 40-45 วัน หากเกษตรปลูกหญ้าแพงโกล่าในพื้นที่ดอนเกษตรกรสามารถตัดหญ้าแพงโกล่าได้ 5 ครั้ง ผลผลิตที่เกษตรกรจะได้รับเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 2-2.5 ตันต่อไร่ สำหรับเกษตรกรที่ปลูกหญ้าแพงโกล่าในที่ลุ่ม เกษตรกรมักจะพบกับปัญหากับการเกิดน้ำท่วมขังทำให้เกษตรกรไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงฤดูฝนได้ เมื่อน้ำลดลงแล้วเกษตรกรควรทำการให้ปุ๋ยและให้น้ำหญ้าแพงโกล่าอย่างเต็มที่ตลอดในช่วงฤดูแล้งเกษตรกรสามารถตัดหญ้าแพงโกล่าได้ 5 ครั้ง และจะได้ผลผลิตประมาณ 3-5 ตันต่อไร่
  • หญ้าแพงโกล่ามีขนาดใบและต้นเล็ก ใบดก ทำให้หญ้าแพงโกล่าอ่อนนุ่ม และมีกลิ่นหอมทำให้หญ้าแพงโกล่าเปนที่โปรดปานขอสัตว์อีกทั้งคุณค่าทางอาหารของหญ้าแพงโกล่าก็ไม่ลดลงมากนักจึงเหมาะสำหรับใช้ในการผลิตหญ้าแห้ง