Posted on 0 comments

การเกษตรเรื่องการตัดดอกกุหลาบ

การเกษตรเรื่องการตัดดอกกุหลาบ
การเกษตรเรื่องการตัดดอกกุหลาบ

การเกษตรเรื่องการตัดดอกกุหลาบ

  • การตัดดอกกุหลาบนั้นตัดได้ทั้งในช่วงเช้าและช่วงเย็นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของกุหลาบแต่ละชนิด การตัดกุหลาบนั้นเกษตรกรไม่ควรตัดกุหลาบชิดดอกมากจนเกินไป และควรให้มีกิ่งเหลืออยู่อย่างน้อย 2 กิ่ง หลังจากที่ตัดดอกกุหลาบเรียบร้อยแล้วให้รีบนำกุหลาบที่ตัดได้ไปแช่น้ำทันทีโดยน้ำก้านลงไปแช่เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำและป้องกันการเหี่ยวเฉาของดอกกุหลาบ