Posted on 0 comments

เกษตรเรื่องการตอนกิ่งมะละกอ

เกษตรเรื่องการตอนกิ่งมะละกอ
เกษตรเรื่องการตอนกิ่งมะละกอ

เกษตรเรื่องการตอนกิ่งมะละกอ

  • ปัจจุบันการปลูกมะละกอโดยการเพาะเมล็ดนั้นให้ผลผลิตทางการเกษตรน้อยทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งขั้นตอนในการตอนกิ่งมะละกอมีดังนี้
  • เกษตรกรต้องทำการเลือกมะละกอต้นที่เป็นกระเทย โคนกิ่งต้องมีสีน้ำตาลหรือสีเขียวปนน้ำตาล จากนั้นให้เกษตรกรทำการปาดกิ่งมะละกอแล้วให้นำไม้มาขั้นไว้เพื่อไม่ให้แผลมะละกอติดกันจากนั้นให้นำตุ้มตอนที่ทำจากขุยมะพร้าวที่แช่น้ำยาเร่งรากแล้วนำมาหุ้มกิ่งมะละกอ หลังจากทำการตอนกิ่งมะละกอแล้วเกษตรกรควรหมั่นดูแลอย่าให้ตุ้มตอนแห้งต้องหมั่นรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ หลังจากนั้นประมาณ 1 เดือน กิ่งตอนจะออกรากให้เกษตรกรทำการนำไปปักชำ หลังจากนั้นประมาณ 2 สัปดาห์จึงน้ำต้นกล้ามะละกอลงปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ได้ ข้อดีของการตอนกิ่งมะละกอคือ จะให้ผลผลิตทางการเกษตรเร็ว จะออกผลเมื่อมีอายุประมาณ 2 เดือน ต้นมะละกอที่ได้จะเตี้ย ผลดก สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานถึง 3 ปี และจะไม่มีการกลายพันธุ์ สามารถตอนได้ทุกสายพันธุ์