Posted on 0 comments

การเกษตรเรื่องการตรวจเช็คภายในรังผึ้ง

การเกษตรเรื่องการตรวจเช็คภายในรังผึ้ง
การเกษตรเรื่องการตรวจเช็คภายในรังผึ้ง

การเกษตรเรื่องการตรวจเช็คภายในรังผึ้ง

  • หากเกษตรกรเลี้ยงผึ้งแบบสมัยเก่า ที่เลี้ยงในโพรงไม้หรือกล่องไม้ที่ไม่มีคอน เกษตรกรควรทำการตรวจดูว่าในรังมีผึ้งหรือเปล่าถ้าเกิดมีผึ้งอยู่เกษตรกรควรตรวจเช็คดูจำนวนผึ้งว่ามีมากน้อยเพียงใด และภายในรังผึ้งมีแมลงรบกวนผึ้งหรือไม่ และตรวจดูว่าภายในรังมีหลอดนางพญาหรือเปล่าถ้ามีให้เกษตรกรทำลายทิ้งเสีย
  • หากเกษตรกรเลี้ยงผึ้งแบบสมัยใหม่ 1. การเลี้ยงผึ้งแบบสมัยใหม่เกษตรกรสามารถตรวจดูรังผึ้งได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพราะเกษตรกรสามารถยกคอนขึ้นมาตรวจดูได้ทุกคอน โดยกษตรกรควรทำการตรวจดูเรื่องแมลงศัตรูที่คอยมารบกวนผึ้งว่ามีหรือไม่หากเกษตรกรพบว่ามีแมลงหรือศัตรูผึ้งก็ให้ทำลายเสีย 2. จากนั้นให้เกษตรกรทำการตรวจดูนางพญาผึ้งว่ามีการวางไข่สร้างดักแด้อย่างสม่ำเสมอหรือไม่ หากเกษตรกรไม่พบนางพญาภายในรังก็ให้ย้ายรังนั้นไปรวมกับรังอื่น 3. ตรวจดูว่ามีเกสรหรือน้ำผึ้งอยู่มากน้อยแค่ไหน เพียงพอต่อการเลี้ยงตัวหนอนหรือไม่ 4. ตรวจดูตัวอ่อนภายในรังผึ้งว่าตัวอ่อนแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรค และตัวอ่อนสามาถเจริญเติบโตได้อย่างปกติแต่หากเกษตรกรพบว่าตัวอ่อนผิดปกติให้ทำการแก้ไขเสีย 5. ตรวจเช็ครวงผึ้ง ให้เกษตรกรทำการตรวจดูรวงผึ้งว่ามีสีเข้มหรือดำหรือไม่ หากรวงผึ้งมีสีดังกล่าวแสดงว่ารวงผึ้งนั้นไม่เหมาะแก่การเลี้ยงผึ้ง ให้เกษตรกรทำการยกคอนออกมาไว้ข้างนอกรอให้ผึ้งออกจากหลอดรวงผึ้งให้หมดก่อน จากนั้นให้เกษตรกรนำคอนนั้นไปหลอมละลายทำไขผึ้ง