Posted on 0 comments

การเกษตรเรื่องการดูแลรักษาแก้วมังกร

การเกษตรเรื่องการดูแลรักษาแก้วมังกร
การเกษตรเรื่องการดูแลรักษาแก้วมังกร

การเกษตรเรื่องการดูแลรักษาแก้วมังกร
การให้ปุ๋ยและน้ำแก้วมังกร

  • หลังจากที่เกษตรกรทำการปลูกแก้วมังกรแล้วให้ทำการใส่ปุ๋ยทุก ๆ 15 วัน โดยใส่ครั้งละประมาณ 2-4 ช้อนโต๊ะ สำหรับสูตรที่ใช้คือ 15-15-15 หรือ 16-16-16 ก็ได้ (แต่หากเกาตรกรต้องการที่จะใส่ปุ๋ยคอกเสริมให้ใส่เดือนละ 1 ครั้ง) หลังจากนั้นให้ทำการรดน้ำติดต่อกันเป็นเวลา 3 วันวันละครั้งโดยจะรดตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้ หลังจากที่แก้วมังกรมีอายุได้ประมาณ 6 เดือน ให้เกษตรกรเปลี่ยนมาใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 ผสมกับสูตร 15-15-15 อัตราส่วนครึ่งต่อครึ่ง หากเกษตรกรต้องการเร่งการเจริญเติบโตของต้นแก้วมังกรก็ให้ใช้สาหร่ายสกัดผสมกับน้ำรดบริเวณต้นแก้วมังกรหรือจะให้อาหารเสริมเพิ่มด้วยก็ได้ ในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกติดต่อกันเกษตรกรต้องทำการฉีดยาเชื้อราเพื่อป้องกันดอกแก้วมังกรร่วงและป้องกันโรคแอนเทคโน