Posts Tagged ‘อ้อยเลี้ยงสัตว์’

การเกษตรเรื่องการปลูกอ้อยเลี้ยงสัตว์

มกราคม 3rd, 2010

การเกษตรเรื่องการปลูกอ้อยเลี้ยงสัตว์
สำหรับการปลูกอ้อยเลี้ยงสัตว์มีการปลูกอยู่ 3 วิธี คือ
1. การปลูกอ้อยต้นฝนในเขตชลประทาน
พื้นที่ปลูกอ้อยประเภทนี้มีประมาณ 1 ล้านไร่ ซึ่งเกือบทั้งหมดอยู่ในเขตภาคกลาง และภาคตะวันออก เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตอ้อยสูง ถ้ามีการจัดการที่ดี และตั้งเป้าหมายไว้ว่า ผลผลิตอ้อยในเขตนี้ไม่ควรต่ำกว่า 15 ตันต่อไร่ การปลูกอ้อยในเขตนี้ มีการปรับเปลี่ยนวิธีปลูก เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้เครื่องจักรกลเกษตร เช่น เครื่องปลูก เครื่องใส่ปุ๋ย เครื่องกำจัดวัชพืช และรถเก็บเกี่ยว เป็นต้น
– การปลูกโดยใช้คนปลูกจะยกร่องกว้าง 1.4-1.5 เมตร วางพันธุ์อ้อยเป็นลำโดยใช้ลำเดี่ยวเกยกันครึ่งลำ หรือ 2 ลำคู่ ตามลักษณะการแตกกอของพันธุ์อ้อยที่ใช้ หลังจากวางพันธุ์อ้อยแล้วให้ใช้จอบสับลำอ้อยเป็น 2-3 ส่วน แล้วกลบด้วยดินหนาประมาณ 5เซนติเมตร
– การปลูกโดยใช้เครื่องปลูก หลังจากเตรียมดินแล้ว ไม่ต้องยกร่อง จะใช้เครื่องปลูกติดท้ายแทรกเตอร์ โดยจะมีตัวเปิดร่อง และช่องสำหรับใส่พันธุ์อ้อยเป็นลำ และมีตัวตัดลำอ้อยเป็นท่อนลงในร่อง และมีตัวกลบดินตามหลัง และสามารถดัดแปลงให้สามารถใส่ปุ๋ยรองพื้น พร้อมปลูกได้เลย ปลูกแถวเดี่ยวระยะแถว 1.4-1.5 เมตร ในกรณีนี้ใช้พันธุ์อ้อยที่แตกกอมาก และจะปลูกแถวคู่ระยะแถว 1.4-1.5 เมตร ระยะระหว่างคู่แถว 30-40 เซนติเมตร ในกรณีใช้พันธุ์อ้อยที่แตกกอน้อย

การปลูกอ้อยเลี้ยงสัตว์

การปลูกอ้อยเลี้ยงสัตว์

2. การปลูกอ้อยต้นฝนในเขตอาศัยน้ำฝน
พื้นที่ปลูกอ้อยส่วนใหญ่จะอยู่ในประเภทนี้ และเป็นพื้นที่ที่มีความแปรปรวนในเรื่องผลผลิตสูง สาเหตุหลักมี 2 ประการ คือ ปริมาณและการกระจายตัวของฝนไม่ดี และดินส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ การใส่ปุ๋ยก็จะมีความเสี่ยงสูงและหาจังหวะการใส่ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพสูงยาก เพราะถ้าดินไม่มีความชื้น พืชก็ดูดปุ๋ยที่ใส่ไปใช้ไม่ได้ ดังนั้นหากเกษตรกรต้องการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ต้องพยายามหาแหล่งน้ำ เพื่อให้น้ำอ้อยได้ในช่วงวิกฤตและที่สำคัญ การปลูกอ้อยในเขตนี้จะคล้ายกับในเขตชลประทาน แตกต่างก็เพียงระยะห่างระหว่างร่องในบางพื้นที่จะใช้แคบกว่า คือ ประมาณ 0.9-1.2 เมตร เพราะอ้อยในเขตนี้จะแตกกอน้อยกว่าการลดระยะแถวลง ทำให้สามารถเพิ่มจำนวนลำเก็บเกี่ยวอ้อยต่อพื้นที่ได้

การปลูกอ้อยเลี้ยงสัตว์

การปลูกอ้อยเลี้ยงสัตว์

3. การปลูกอ้อยปลายฝน (ปลูกข้ามแล้ง)
เป็นการปลูกอ้อยโดยอาศัยความชื้นในดินช่วงปลายฤดูฝน เพื่อให้อ้อยงอกและเจริญเติบโตอย่างช้า ๆ ไปจนกว่าอ้อยจะได้รับน้ำฝนต้นฤดู เป็นวิธีการปลูกอ้อยที่ใช้ได้ผลในเขตปลูกอ้อยอาศัยน้ำฝนบางพื้นที่ที่ดิน เป็นดินทรายหรือร่วนปนทราย และที่สำคัญ จะต้องมีปริมาณน้ำฝนไม่ต่ำกว่า 1,200 มิลลิเมตรต่อปี และมีการกระจายตัวดี โดยเฉพาะในช่วงต้นฤดู คือระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน จะต้องมีปริมาณฝนที่พอเพียงกับการเจริญเติบโตของอ้อยในช่วงแรก
การเตรียมดินปลูกจะต้องไถเตรียมดินจนกว่าหน้าดินจะร่วนซุย หลังจากเตรียมดินแล้ว ควรรีบยกร่องและปลูกให้เร็วที่สุดเพื่อให้ทันกับความชื้น และควรยกร่องปลูกวันต่อวัน พันธุ์อ้อยที่ใช้ปลูกข้ามแล้งจะเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างแก่ คือ อายุประมาณ 8-10 เดือน เกษตรกรนิยมปลูกอ้อยแบบทั้งลำ โดยจะชักร่องให้ลึก ระยะแถว 1.0-1.3 เมตร และวางลำอ้อยในร่องแล้วใช้จอบสับลำอ้อยเป็น 2-3 ส่วน กลบดินหนาประมาณ 10-15 เซนติเมตร และใช้เท้าเหยียบดินที่กลบให้แน่นพอประมาณ เพื่อให้ท่อนพันธุ์อ้อยสัมผัสกับดินชื้นมากที่สุด ข้อดีของการการปลูกอ้อยปลายฝน (ปลูกข้ามแล้ง) คือ จะมีผลผลิตและรสชาติที่หวานกว่าอ้อยที่ปลูกฤดูฝน และปัญหาเรื่อวัชพืชจะน้อย เพราะหน้าดินจะแห้งอยู่ตลอดเวลาในช่วงของการเจริญเติบโต สำหรับข้อเสียของการปลูกอ้อยปลายฝน (ปลูกข้ามแล้ง) คือ ถ้าฝนเกิดตกในช่วงที่ต้นอ้อยยังเล็กจะทำให้หน้าดินแน่น และจะทำให้อ้อยเจริญเติบโตได้ไม่ดีนัก จึงควรคราดหน้าดินเพื่ออป้องกันดินแน่นจนเกินไปเพราะจะทำให้รัดหน่ออ้ย

การเกษตรเรื่องการเตรียมท่อนพันธุ์อ้อย

ธันวาคม 30th, 2009

การเกษตรเรื่องการเตรียมท่อนพันธุ์อ้อย

การเตรียมท่อนพันธุ์อ้อย

การเตรียมท่อนพันธุ์อ้อย


1. ควรมาจากแปลงพันธุ์ที่มีความสม่ำเสมอ ตรงตามพันธุ์ ปราศจากโรคและแมลง อายุที่เหมาะสมของท่อนพันธุ์อ้อย คือ ประมาณ 8-10 เดือน
2. เกษตรกรควรมีการทำแปลงพันธุ์อ้อยไว้ใช้เองเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อพันธุ์อ้อย และเป็นการวางแผนการปลูกอ้อยที่ถูกต้อง
3. มีการป้องกันกำจัดโรคและแมลงที่ถูกต้อง เช่น มีการชุบน้ำร้อน 50 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง หรือ 52 องศาเซลเซียส ครึ่งชั่วโมง เพื่อป้องกันโรคใบด่าง โรคตอแคระแกร็น โรคกลิ่นสับปะรด ลดการเป็นโรคใบขาว และโรคกอตะไคร้ ท่อนพันธุ์ที่จะชุบน้ำร้อนควรมีอายุประมาณ 8-10 เดือน เพราะว่า ถ้าใช้ท่อนพันธุ์อายุน้อยกว่า 8 เดือน เปอร์เซ็นต์ความงอกของอ้อยจะลดลง
4. ควรใช้ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 10-20 กก.N/ไร่ ก่อนการตัดอ้อย ไปทำพันธุ์ 1 เดือน ช่วยทำให้อ้อยมีความงอก และความแข็งแรงของหน่ออ้อยดีขึ้น
5. อ้อยจากแปลงพันธุ์ 1 ไร่ สามารถปลูกขยายได้ 10 ไร่

การเกษตรเรื่องการเลือกพันธุ์อ้อย

ธันวาคม 28th, 2009

การเกษตรเรื่องการเลือกพันธุ์อ้อย
พันธุ์อ้อยที่ใช้ควรเป็นพันธุ์ที่ปรับตัวได้ดีกับสถาพแวดล้อม ในแต่ละแหล่งปลูก พันธุ์อ้อยที่เกษตรกรใช้ในปัจจุบัน ในแต่ละภาคจะหลากหลายมาก และส่วนใหญ่เกษตรกรจะเป็นผู้ทดสอบเองว่าอ้อยพันธุ์ไหนเหมาะสมกับสถาพดินของตนเอง

 • อ้อยโรงงาน
  อ้อยพันธุ์ อู่ทอง 6 สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย เขตกึ่งชลประทาน
  อ้อยพันธุ์ มุกดาหาร สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทรายในจังหวัดมุกดาหาร และกาฬสินธุ์
  อ้อยพันธุ์ อู่ทอง 5 สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย เขตใช้น้ำฝนภาคกลาง และภาคตะวันออก
  อ้อยพันธุ์ ขอนแก่น 1 สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  อ้อยพันธุ์ อู่ทอง 4 สภาพพื้นที่เหมาะสม ภาคตะวันตก เฉพาะในดินร่วนปน ดินเหนียว
  อ้อยพันธุ์ อู่ทอง 3 สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทรายสภาพไร่ ใน ภาคตะวันตกและ ภาคเหนือตอนล่าง
  อ้อยพันธุ์ อู่ทอง 2 สภาพพื้นที่เหมาะสม เขตชลประทาน ภาคกลางและ ภาคตะวันตก
  อ้อยพันธุ์ อู่ทอง 1 สภาพพื้นที่เหมาะสม ภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม
  อ้อยพันธุ์ ชัยนาท 1 สภาพพื้นที่เหมาะสม ภาคตะวันออก

  การเลือกพันธุ์อ้อย

  การเลือกพันธุ์อ้อย

 • อ้อยเคี้ยว

  อ้อยพันธุ์ สุพรรณบุรี 72 สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนเหนียว ดินร่วนปนทราย ที่สามารถให้น้ำได้
  อ้อยพันธุ์ สุพรรณบุรี 50 สภาพพื้นที่เหมาะสม ในเขตภาคกลางและ ภาคตะวันตก

  การเตรียมพันธุ์อ้อย

  การเตรียมพันธุ์อ้อย

  อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 94-13 สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนทราย เขตน้ำฝน
  อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 98-005 สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย เขตชลประทาน
  อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 98-024 สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย ดินเหนียว เขตน้ำฝน และเขตชลประทาน
  อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 00-148 สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย เขตน้ำฝน
  อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 00-92 สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย เขตน้ำฝน และชลประทาน
  อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 00-58 สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย เขตน้ำฝน
  อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 00-24 สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนทราย เขตน้ำฝน
  อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 00-138 สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย เขตน้ำฝนและชลประทาน
  อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 01-5 สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย ดินเหนียว เขตน้ำฝน และเขตชลประทาน
  อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 01-25 สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย เขตน้ำฝน
  อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 01-29 สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย เขตน้ำฝน และชลประทาน
  อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 98-038 สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย เขตชลประทาน

  คนเข้าชมจาก:

  • พันธุ์ อ้อย ที่ เหมาะ กับ ดิน ทราย