Posts Tagged ‘องุ่น’

การเกษตรเรื่องการปลูกองุ่นนอกฤดู

มกราคม 8th, 2010

การเกษตรเรื่องการปลูกองุ่นนอกฤดู
การบังคับให้องุ่นออกดอกนอกฤดูนั้น เกษตรกรมักจะปฏิบัติหลังจากที่ได้เก็บผลไปแล้ว โดยที่เกษตรกรจะต้องมีการบำรุงต้นให้มีความสมบูรณ์ มีการสะสมอาหารได้เพียงพอ และมีการป้องกันโรค แมลง เพื่อองุ่นจะได้มีความพร้อมและความสมบูรณ์ในการออกดอก ออกผล

1. หลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเสร็จแล้ว เกษตรกรควรปล่อยให้ต้นองุ่นโทรมประมาณ 15-30 วัน แล้วจึงใส่ปุ๋ย โดยในตอนแรกใส่ปุ๋ยคอก พร้อมทั้งปุ๋ยน้ำทางในสูตรที่มีตัวกลางสูง เช่น สูตร 11-22-11 ฉีดพ่น 1 ครั้ง พร้อมทั้งเตรียมลอกเลนขึ้นจากท้องร่อง และตบแต่งคันร่องเพื่อรอการตัดแต่งกิ่ง

2. การตัดแต่งกิ่งองุ่นจะตัดเอากิ่งแขนงหรือกิ่งสาขาให้สั้นลง และให้มีตาองุ่นบนกิ่งแก่ และตัดกิ่งที่แพร่กระจายทับกันออก โดยให้เหลือตาองุ่นไว้จำนวนหนึ่ง ซึ่งถ้าเป็นพันธุ์ไวท์มะละกาให้มีตาเหลือไว้ประมาณ 5-7 ตาต่อกิ่ง แต่ถ้าเป็นพันธุ์คาร์ดินัล ให้เหลือแค่ 3-5 ตาต่อกิ่งเท่านั้น

3. เมื่อตัดแต่งกิ่งเสร็จเกษตรกรควรให้ปุ๋ยน้ำที่มีธาตุอาหารหลักคือ เอ็น พี เค ให้สูตรตัวหน้าสูงเพื่อช่วยเร่งตาองุ่นให้ออกเร็วขึ้น เช่น ใช้สูตร 20-10-10 หรือสูตรอื่นที่ใกล้เคียงกันในอัตรา 70 กิโลกรัมต่อไร่ หรือขนาดร่อง 5 ตารางวาต่อปุ๋ย 10 กิโลกรัม โดยหว่านให้ทั่วทั้งร่อง การใส่ปุ๋ย ควรเลือกเวลาตอนบ่ายหรือตอนเช้าในขณะที่แสงแดดไม่แรงมากนัก หลังจากหว่านปุ๋ยแล้วต้องรดน้ำเพื่อให้ปุ๋ยละลายและรากขององุ่นจะดูดซึมเพื่อไปเลี้ยงลำต้นได้เร็วขึ้น

การปลูกองุ่นนอกฤดู

การปลูกองุ่นนอกฤดู

4. ในระยะ 2-3 วันแรกหลังตัดแต่งกิ่งสำเร็จ ให้เกษตรกรฉีดปุ๋ยน้ำทางใบสูตร คือ กลางสูง เช่นสูตร 11-22-11 และอาหารเสริมทางใบ เพื่อเร่งให้องุ่นแทงช่อดอกออกมาพร้อมกับใบ โดยทำการฉีด 5-7 วันต่อครั้ง การฉีดพ่นปุ๋ยทางใบให้กับองุ่นนั้นจะมีประสิทธิภาพดีกว่าการให้ทางดิน และเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายเกษตรกรอาจจะผสมยาฆ่าแมลงและยาป้องกันกำจัดโรคราลงได้ด้วยก็ได้

5. หลังจากที่ได้ตัดแต่งกิ่งประมาณ 15-20 วัน ตาขององุ่นก็จะแตกใบใหม่ออกมาให้เห็น ถ้าเป็นฤดูร้อนและในฤดูฝนตาจะแตกเร็วกว่าประมาณ 15 วัน แต่ถ้าเป็นฤดูหนาว ตาจะแตกใบอ่อนช้าออกไปอีกประมาณ 20 วันขึ้นไป และโดยธรรมชาติขององุ่นเมื่อตาแตกใบอ่อนออกมาแล้ว ช่อดอกจะแทงออกมาด้วย ในขณะที่ดอกองุ่นกำลังบานหรือติด เกษตรกรอาจเด็ดตาดอกที่ไม่มีดอกทิ้งก็ได้ เพื่อไม่ให้องุ่นมีใบมากในช่วงนี้

6. หลังจากที่องุ่นแทงช่อดอกออกประมาณ 16-17 วัน เกษตรกรอาจจะเพิ่มคุณภาพขององุ่น โดยใช้ฮอร์โมน จิบเบอเรลลิน, เอ็น.เอ.เอ. หรืออาหารเสริมทางใบ เพื่อยืดช่อดอกองุ่นให้ยาวใหญ่ขึ้น แต่การใช้ฮอร์โมนยืดช่อดอก เกษตรกรจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง และต้องรู้จักวิธีการใช้ เพราะหากใช้ผิดพลาดแล้วจะเกิดผลเสียหายต่อดอกและผลองุ่น เช่น ดอกยาวเกินไป ดอกร่วง หรือทำให้องุ่นไม่ติดผลได้

7. เมื่อองุ่นติดผล การปฏิบัติดูแลรักษาตามปกติ และโดยเฉพาะการฉีดยาป้องกันกำจัดโรค แมลง จะต้องกระทำสม่ำเสมอ อาทิตย์ละครั้ง หรืออาจจะฉีดพร้อมกับการให้อาหารเสริมทางใบด้วยก็ได้ จนกระทั่งผลองุ่นโตเต็มที่ เพื่อรอการเก็บเกี่ยวผลต่อไป

การเกษตรเรื่องแมลงศัตรูขององุ่น

มกราคม 7th, 2010

การเกษตรเรื่องแมลงศัตรูขององุ่น
1. หนอนกระทู้หอม หรือ หนอนหนังเหนียว เมื่อโตเต็มวัยจะกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กและสามารถวางไข่ได้ครั้งละ 20-80 ฟอง บริเวณหลังใบองุ่น ซึ่งตัวหนอนในวัยอ่อนจะกัดกินผิวใบองุ่นทำให้ใบแห้งตาย และเมื่อตัวหนอนโตเต็มที่ก็จะกัดกินใบอ่อน ช่อดอก ผลอ่อน ซึ่งจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรเสียหายได้ วิธีป้องกันหนอนกระทู้หอม ใช้เชื้อไวรัส NPV ของหนอนกระทู้หอมฉีดพ่นเมื่อพบตัวหนอนบนใบองุ่น หนอนที่มากัดกินใบจะได้รับเชื้อไวรัสทำให้เป็นโรค Grassarie one และตายภายใน 1-2 วัน หรือใช้กับดักแสงไฟ หรือกาวดักเหนียวเพื่อดักผีเสื้อทั้งตัวผู้ตัวเมีย วางไว้ในสวนองุ่นโดยเฉพาะช่วงตัดแต่งกิ่งและยอดอ่อนเริ่มแตกออกมา วิธีสุดท้าย ดพ่นด้วยสารเคมีกลุ่มคาร์บาเมท เช่น เมทโธมิล 10-15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารกลุ่มยับยั้งการเจริญเติบโต เช่น ปูโพรเฟซิน 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อระงับการลอกคราบของตัวหนอนกระทู้

แมลงศัตรูขององุ่น

แมลงศัตรูขององุ่น


2. หนอนเจาะสมอฝ้าย จะกัดกินดอกและเมล็ดภายในผลองุ่น หนอนมีตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน ขนาดกลาง ตัวผีเสื้อจะซ่อนอยู่ตามใบแก่ขององุ่น หนอน 1 ตัว สามารถทำลายได้หลายช่อดอกโดยเฉพาะช่อดอกที่อยู่ใกล้เคียงกัน วิธีป้องกันหนอนเจาะสมอฝ้าย ในระหว่าที่องุ่นติดดอกและผลอ่อนเกษตรกรควรหมั่นตรวจดูช่อองุ่นอย่างสม่ำเสมอ หากพบตัวหนอหรอผีเสื้อให้ทำลายทันที หรือใช้เชื้อไวรัส NPV ของหนอนเจาะสมอฝ้ายฉีดพ่นเช่นเดียวกับหนอนกระทู้หอม หรือฉีดพ่นสารเคมีกลุ่มคาร์โบซัลเฟน เช่น พอสซ์ อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
แมลงศัตรูขององุ่น

แมลงศัตรูขององุ่น


3. เพลี้ยไฟ เป็นแมลงที่มีขนาดเล็ก เพลี้ยไฟจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดใบอ่อนทำให้ยอดใบอ่อนหักงอ ใบแห้งกรอบและตายลงในที่สุด และถ้าเพลี้ยไฟทำลายขณะที่องุ่นกำลังออกดอกจะทำให้ดอกร่วงไม่เกิดผล พบการระบาดตั้งแต่หลังจากตัดกิ่งจนถึงผลโตเต็มที่เนื่องจากองุ่นมีการแตกยอดตลอดทั้งปี วิธีป้องกันเพลียไฟ ควรหมั่นตรวจดูเพลี้ยไฟตามยอดใบอ่อน ช่อดอกหรือผลอ่อน ถ้าพบเป็นร้อยกร้านสีน้ำตาลควรรีบป้องกันกำจัดทันที หรือฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชื้นในพุ่มให้ชุ่ม จะทำให้การระบาดลดลงเพราะเพลี้ยไฟไม่ชอบความชื้นสูง หรือฉีดพ่นสารเคมีกลุ่มคาร์โบซัลแฟน เช่น พอสซ์พ่นให้ทั่วต้น 2 ครั้งห่างกัน 7 วัน

คนเข้าชมจาก:

  • เพลี้ยไฟองุ่น

การเกษตรเรื่องการพักตัวของต้นองุ่น

มกราคม 6th, 2010

การเกษตรเรื่องการพักตัวของต้นองุ่น
หลังจากที่เกษตรกรเก็บผลองุ่นหมดทั้งแปลงแล้ว ต้องปล่อยให้ต้นองุ่นได้พักตัวประมาณ 1-3 เดือน ตามสายพันธุ์ที่เกษตรกรปลูก เช่น พันธุ์ไวท์มะละกา พักตัวประมาณ 1-2 เดือน ส่วนพันธุ์คาร์ดินัลให้พักตัวน้อยกว่านี้ได้ แต่ไม่ควรต่ำกว่า 15-20 วัน เพราะการพักตัวของต้นองุ่นเป็นช่วงที่สำคัญของการออกดอกในครั้งต่อไป ถ้าให้ต้นองุ่นพักตัวในระยะเวลาที่สั้นจนเกินไปจะทำให้ผลผลิตในช่วงต่อไปน้อยลงและต้นองุ่นจะโทรมเร็ว ในช่วงเวลาที่ต้นองุ่นพักตัวนั้นต้นองุ่นจะทำการสร้างอาหารสะสมไว้ในต้นเพื่อไว้ใช้สำหรับการออกดอกในครั้งต่อไป ซึ่งในช่วงที่ต้นองุ่นพักตัวเกษตรกรไม่จำเป็นต้องดูแลต้นองุ่นมากให้ทำเพียงแค่ให้น้ำเป็นบางครั้งไม่ควรปล่อยให้ดินแห้งเกินไป

การพักตัวของต้นองุ่น

การพักตัวของต้นองุ่น

เมื่อต้นองุ่นได้พักตัวเต็มที่จะสังเกตได้จากกิ่งองุ่นช่วงสุดท้าย คือช่วงที่ตัดผลออกไปแล้ว เป็นสีน้ำตาลใบแก่จัดและกรอบ ก็สามารถตัดแต่งครั้งต่อไปหรือที่เรียกว่า “มีดสอง” ได้อีกโดยก่อนการตัดแต่งให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับครั้งแรก คืองดให้น้ำอย่างน้อย 7 วัน แล้วจึงตัดแต่งกิ่ง หลังจากนั้นก็รดน้ำ ให้ปุ๋ย เช่นเดียวกับครั้งแรก โดยให้ปุ๋ยเพิ่มมากขึ้นเพราะต้นองุ่นเจริญเติบโตขึ้นทุกปี ในการตัดแต่งครั้งต่อไปก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน

การพักตัวของต้นองุ่น

การพักตัวของต้นองุ่น

วงจรการปลูกองุ่นเอามาให้ดูแบบง่าย ๆ
ปลูก – ต้นพักตัว – ตัดแต่งมีดแรก – ให้ผล – เก็บผล – ต้นพักตัว – ตัดแต่งมีดสอง – ให้ผล – เก็บผล – ต้นพักตัว
จากวงจรจะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้องุ่นออกดอกคือ การพักตัวของต้นองุ่นและการตัดแต่งกิ่ง เพราะจะทำให้คำนวณระยะเวลาให้องุ่นออกดอกตอนไหนก็ได้และผลองุ่นจะแก่ช่วงไหนก็ได้ตามความต้องการของเกษตรกร

คนเข้าชมจาก:

  • ต้นองุ่น