Posts Tagged ‘สาหร่าย’

บางจาก วางแผนผลิตพลังงานทดแทนจากสาหร่าย

มิถุนายน 20th, 2011

บางจาก ผู้นำด้านพลังงานทดแทนของประเทศไทย วางแผนผลิตพลังงานทดแทนจากสาหร่าย โดยจะนำสาหร่ายที่เจริญเติบโตเร็วมากมาสกัดเป็นน้ำมันดิบ เพื่อนำมากลั่นเป็นไบโอดีเซลต่อไป

พลังงานทดแทนจากสาหร่าย

พลังงานทดแทนจากสาหร่าย


โดยขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงทดลอง ถ้าหากประสบผลสำเร็จ(ทำเป็นธุรกิจ) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด , บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) และบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด(มหาชน) จะร่มลงทุนกันด้วยจำนวนเงินมากถึง 1,000 ล้านบาท

ซื่งถือเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา มิหนำซ้ำยังเป็นพลังงานที่ไม่สะอาด แต่ถ้าเป็นน้ำมันจากสาหร่ายก็จะได้พลังงานที่สะอาด เพราะสาหร่ายใช้ก็าซคาร์บอนไดออกไซต์และแสงแดดในการเจริญเติบโต และกากสาหร่ายที่ได้จากการสกัดน้ำมันยังสามารถนำมาเป็นอาหารสัตว์ได้อีกด้วย

และถ้าหากการทดลองประสบความสำเร็จก็อาจจะมีการผลักดันให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงสาหร่ายอีกด้วย เพราะสาหร่ายสามารถเก็บผลผลิตได้ทุกวันไม่เหมือนปาล์มน้ำมันที่มีฤดูเก็บเกี่ยวของมัน

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับสาหร่ายพลังงานทดแทนได้ที่

คนเข้าชมจาก:

  • พลังงานทดแทน
  • สาหร่ายผมนาง

สาหร่ายพืชเปลี่ยนโลก

กรกฎาคม 4th, 2010

สาหร่ายพืชเปลี่ยนโลก

สาหร่ายพืชเปลี่ยนโลก


แม้สาหร่ายจะไดชื่อว่าเป็นพืชชั้นต่ำ แต่ถ้าได้ลองศึกษาเรื่องของสาหร่ายแล้ว จะเห็นว่าสาหร่ายเป็นอนาคตของโลก เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถนำมาตอบสนองเพื่อใช้ประโชน์ได้ในหลายๆด้าน ทั้งนำมาเป็นอาหารคน อาหารสัตว์ ยา เครื่องสำอาง พลังงาน บำบัดน้ำเสีย

ในหลายประเทศมีการศึกษาวิจัยและนำมาใช้ประโยชน์อย่างยาวนาน สาหร่ายหลายชนิดมีการเพาะเลี้ยงเชิงเศรษฐกิจ เช่น สาหร่ายสไปรูลินาที่เป็นสาหร่ายน้ำจีดที่ให้โปรตีนสูง สามารถทำการเกษตรเพาะเลี้ยงได้แทบทุกภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีสาหร่ายน้ำเค็ม เช่นสาหร่ายผมนาง สาหร่ายพวงองุ่น สาหร่ายผักกาดทะเล ฯลฯ ซื่งเพาะเลี้ยงกันในทะเลหรือใกล้ชายฝั่งทะเล นอกจากนี้ยังมีสาหร่ายน้ำจืดธรรมชาติกระจายอยู่ในหลายๆพื้นที่ ดังนั้นการศึกษาเรื่องสาหร่ายในประเทศไทยจึงควรเดินหน้าต่อไป เพราะเมื่อเกิดปัญหาวิกฤตต่างในอนาคต เช่น เรื่องขาดแคลนอาหาร ขาดแคลนยา ขาดพลังงาน เป็นต้น วันนั้นพืชชั้นต่ำอย่างาหร่ยจะเป็นตัวแห้ปัญหาทั้งหมด

สภาพแวดล้อมในการทำการเกษตรสาหร่าย

พฤษภาคม 24th, 2010

ผู้ผลิตสาหร่ายสไปรูลิน่าในสหรัฐอเมริกา รายที่ใหญ่ที่สุดมีสองบริษัทคือ Earthrise และ Amway โดยฟาร์มทำการเกษตรเลี้ยงสาหร่ายของทั้งสองบริษัทนี้ตั้งอยู่ในเขตทะเลทรายทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ซิ่งตอนกลางวันจะมีอุณหภูมิสูงถึง 50 องศาเซลเซียส แสดงว่าสาหร่ายสามารถทนอากาศร้อนได้ดี

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย


และเนื่องจากสาหร่ยที่สามารถผลิตน้ำมัน สามารถเพาะเลี้ยงได้ในน้ำเค็ม จึงไม่มีปัญหาในการแย่งน้ำจืดจากการปลูกพืชชนิดอื่นๆ ส่วนพื้นที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงสาหร่ายก็คือสภาพทะเลทรายที่แห้งแล้ง ซื่งไม่เหมาะสมที่จะปลูกพืชชนิดอื่นอยู่แล้ว ทำให้ไม่ต้องไปแย่งพื้นที่ปลูกพืชชนิดอื่นๆด้วย อย่างไรก็ตามสาหร่ายสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี แม้ในน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วก็ยังสามารถเพาะเลี้ยงสาหร่ายได้

ที่มา หนังสือเกษตกรรมธรรมชาติ ฉบับที่ 11/2552