Posts Tagged ‘มะเขือเทศ’

การเกษตรเรื่องการดูแลรักษามะเขือเทศ

กุมภาพันธ์ 5th, 2010

การดูแลรักษามะเขือเทศ

การดูแลรักษามะเขือเทศ


การเกษตรเรื่องการดูแลรักษามะเขือเทศ

 • การให้น้ำมะเขือเทศ
 • มะเขือเทศต้องการน้ำสม่ำเสมอ ตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงผลเริ่มแก่ หลังจากนั้นควรลดการให้น้ำเพราะอาจจะทำให้ผลแตกได้ การรดน้ำมากเกินไปจะทำให้ดินชื้น ซึ่งทำให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดีและเกิดโรคเน่าได้

 • การให้ปุ๋ยมะเขือเทศ
 • ใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 รองก้นหลุมก่อนปลูกแล้ว ต้องมีการใส่ปุ๋ยเคมีเสริมด้วย เพื่อให้คุณภาพและผลผลิตของมะเขือเทศสูงขึ้น ซึ่งปุ๋ยเคมีที่จะใช้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของดินแต่ละแห่ง ดินเป็นดินเหนียวปุ๋ยเคมีที่ใช้ควรมีไนโตรเจนและโปแตสเซี่ยมเท่ากัน ส่วนฟอสฟอรัสให้มีอัตราสูง เช่น สูตร 12-24-12 หรือ 15-30-15 ถ้าเป็นดินร่วนใช้ปุ๋ยที่มีโปแตสเซี่ยมสูงขึ้น แต่ไม่สูงกว่าฟอสฟอรัส เช่นสูตร 10-20-15 ส่วนดินทรายเป็นดินที่ไม่ค่อยจะมีโปแตสเซี่ยม จึงควรให้ปุ๋ยที่มีธาตุโปแตสเซี่ยมสูงกว่าตัวอื่น เช่นสูตร 15-20-20, 13-13-21 และ 12-12-17 แต่ถ้าเป็นการปลูกมะเขือเทศนอกฤดูจะต้องใช้ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูง เนื่องจากมะเขือเทศจะใช้ปุ๋ยไนโตรเจนมากถ้าหากอุณหภูมิของอากาศสูง แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่สามารถหาปุ๋ยสูตรดังกล่าวข้างต้นได้ก็สามารถใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ โดยการแบ่งใส่ 3 ครั้ง
  ครั้งที่ 1 หลังจากย้ายปลูก 7 วัน ครั้งที่ 2 หลังจากครั้งที่หนึ่ง 15 วัน ครั้งที่ 3 หลังจากครั้งที่สอง 20 วัน

คนเข้าชมจาก:

 • การดูแลมะเขือเทศ
 • การดูแลรักษามะเขือเทศ
 • วิธีดูแลมะเขือเทศ

การเกษตรการปลูกมะเขือเทศ

ธันวาคม 10th, 2009

การเกษตรการปลูกมะเขือเทศ
แปลงปลูกควรไถพรวนและปรับระดับดินให้เรียบสม่ำเสมอกันแล้วยกแปลงให้สูงประมาณ 30 เซนติเมตร กว้าง 100 เซนติเมตร ปลูกเป็นแถวคู่ระยะระหว่างแถว 70 เซนติเมตร ระหว่างต้น 50 เซนติเมตร รองก้นหลุมปลูกด้วยปุ๋ยคอกหนึ่งกระป๋องนมต่อหลุม ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กรัมต่อต้น คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงย้ายกล้าลงหลุมปลูกหลุมละ 1-2 ต้น กลบดินให้เสมอระดับผิวดินอย่าให้เป็นแอ่งหรือเป็นหลุม เพราะจะทำให้น้ำขังและต้นกล้าเน่าตายได้ ถ้าปลูกขณะที่ฤดูฝนยังไม่สิ้นสุด แต่ถ้าปลูกในฤดูหนาวหรือฤดูแล้งควรจะกลบดินให้ต่ำกว่าระดับหลุมเล็กน้อย

การปลูกมะเขือเทศ

การปลูกมะเขือเทศ

สำหรับการย้ายกล้าลงแปลงปลูกนี้ต้องเลือกต้นกล้าที่มีลักษณะดี มียอดและปราศจากโรคและแมลงรบกวน ถ้าเป็นการย้ายกล้าจากแปลงเพาะหรือแปลงชำมาลงปลูกโดยตรง ควรย้ายปลูกในเวลาที่อากาศไม่ร้อนคือในตอนบ่ายหรือตอนเย็น เมื่อย้ายเสร็จให้รีบรดน้ำตามทันทีจะทำให้กล้าตั้งตัวได้เร็วขึ้น และเปอร์เซ็นต์การตายน้อยลง แต่ถ้าเป็นการย้ายกล้าที่ชำในถุงพลาสติก สามารถย้ายลงแปลงได้ทุกเวลา กล้าจะตั้งตัวได้เร็วและรอดตายเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์
หลังจากย้ายกล้าแล้วรดน้ำกล้าให้ชุ่มทุกเช้า-เย็น เมื่อกล้าตั้งตัวดีแล้ว จึงควรรดน้ำเพียงวันละครั้งในบางแห่งอาจจะให้น้ำแบบเข้าตามร่องแปลงจนชุ่มแล้ว ปล่อยน้ำออก วิธีนี้สามารถจะทำให้มะเขือเทศได้รับน้ำอย่างเต็มที่และอยู่ได้ถึง 7-10 วัน

การเกษตรเรื่องการเพาะกล้ามะเขือเทศ

ธันวาคม 9th, 2009

การเกษตรเรื่องการเพาะกล้ามะเขือเทศ
สภาพอากาศที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของมะเขือเทศคือฤดูหนาวอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 18-28 องศาเซลเซียส จะทำให้ลำต้นแข็งแรงและติดผลมาก แต่ถ้าความชื้นของอากาศและอุณหภูมิสูงจะทำให้คุณภาพและผลผลิตทางการเกษตรลดลง และทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ง่าย นั่นก็คือฤดูฝน แต่ถ้าเกษตรกรที่ต้องปลูกมะเขือเทศในฤดูฝนควรปฏิบัติดังนี้ พื้นที่ ๆ ปลูกต้องสูงมีการระบายน้ำได้ดี ดินต้องมีค่ความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.5 – 6.8 เกษตรกรต้องเลือกพันธุ์มะเขือเทศให้เหมาะสม คือ พันธุ์ที่ให้ผลดกในฤดูฝนและฤดูร้อน ต้องมีการดูแลและป้องกันโรคอย่างถูกวิธี ควรฉีดพ่นสารป้องกันโรคและแมลงให้มากกว่าปกติ

การเพาะกล้ามะเขือเทศ

การเพาะกล้ามะเขือเทศ

การเพาะกล้ามะเขือเทศ ทำได้ 2 วิธี คือ

 • การเพาะด้วยกระบะ นำดินที่จะเพาะต้นกล้ามะเขือเทศไปอบฆ่าเชื้อโรคเสียก่อน ซึ่งสารเคมีที่ใช้อบดิน ได้แก่ เมทิลโบรโมด์ คลอโรพิคริน หรือจะใช้เมอร์คิวริคคลอไรด์ผสมกับน้ำ ในอัตรา 1:2,000 นำไปรดดินที่จะเพาะ แล้วทิ้งไว้ 2 อาทิตย์ก่อนทำการเพาะต้นกล้า หรือจะใช้วิธีตากดินที่จะนำมาเพาะต้นกล้าไว้ประมาณ 3-4 อาทิตย์ นำดิน 3 ส่วน ทรายหรือแกลบและปุ๋ยคอก 1 ส่วน ผสมลงในกระบะที่เตรียไว้ให้เข้ากันจากนั้นปรับดินให้เรียบ แล้วโรยเมล็ดมะเขือเทศที่เตรียมไว้ลงไปเป็นแถว ๆ เว้นระยะห่างแต่ล่ะแถวประมาณ 5-7 ซม. กลบเมล็ดด้วยทรายหรือแกลบบาง ๆ จากนั้นรดน้ำให้ชุ่มแล้วจึงนำสารเคมีฆ่าแมลงผสมกับน้ำแล้วรดอีกรอบ เมื่อต้นกล้ามีอายุได้ประมาณ 15 วันให้นำต้นลงถุงพลาสติกสีดำที่เตรียมไว้ และเมื่อต้นกล้ามีอายุได้ประมาณ 30-40 วัน ให้ทำการย้ายต้นกล้าลงแปลงปลูก (ก่อนที่จะนำต้นกล้าลงแปลงปลูกควรงดให้น้ำต้นกล้า 1 วัน ใช้มืดกรีดที่ถุงแล้วทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วันก่อนค่อยนำต้นกล้าลงแปลงปลูก) การเพาะด้วยวิธีนี้เหมะสำหรับผู้ที่ต้องการต้นกล้าน้อย และแข็งแรง
 • การเพาะด้วยแปลงเพาะ นำดิน 3 ส่วน ผสมกับ ทรายและปุ๋ยคอก 1 ส่วน ให้เข้ากัน จากนั้นนำเมล็ดมะเขือเทศที่เตรียมไว้โรยให้เป็นแถวลงไปในแปลงที่เตรียมไว้ แปลงเพาะควรเปิดให้ต้นกล้าได้รับแสงแดดถึงตอนสามโมงเช้าจากนั้นให้เปิดแปลงเาพอีกที่ตอนสี่โมงเย็น เว้นระยะห่างประมาณ 10 ซม. พอต้นกล้าได้อายุประมาณ 20-25 วัน ให้ย้ายต้นกล้าที่ได้ลงแปลงปลูก