Posts Tagged ‘การเลี้ยงหมู’

การเกษตรเรื่องการให้อาหารและน้ำหมู

เมษายน 2nd, 2010

การเกษตรเรื่องการให้อาหารและน้ำหมู

การเกษตรเรื่องการให้อาหารและน้ำหมู


การเกษตรเรื่องการให้อาหารและน้ำหมู

  • สำหรับการให้อาหารและน้ำหมูนั้นเกษตรกรจะต้องให้อาหารวันละ 6 ขีด โดยอาหารที่ให้นั้นก็คือพวกพืชผักทั่ว ๆ ไปที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ผักบุ้ง หยวกกล้วย ใบมัน ใบกระถิน โดยนำผักที่มีอยู่ทั้งหมดมาสับรวมกันจากนั้นให้นำไปหมักในน้ำหมักชีวภาพประมาณ 3-4 ชั่วโมง สำหรับน้ำที่จะใช้เลี้ยงหมูนั้นให้เกษตรกรนำน้ำหมักชีวภาพผสมกับน้ำในอัตราส่วนน้ำหมักชีวภาพ 1 ส่วนต่อน้ำ 1,000 ลิตร (สำหรับลูกหมู) หรือน้ำหมักชีวภาพ 1 ส่วนต่อน้ำ 800 ลิตร (สำหรับหมูวัยรุ่น) หรือน้ำหมักชีวภาพ 1 ส่วนต่อน้ำ 500 ลิตร (สำหรับพ่อแม่หมู)

การเกษตรเรื่องการเตรียมวัสดุพื้นคอกหมู

มีนาคม 29th, 2010

การเกษตรเรื่องการเตรียมวัสดุพื้นคอกหมู

การเกษตรเรื่องการเตรียมวัสดุพื้นคอกหมู


การเกษตรเรื่องการเตรียมวัสดุพื้นคอกหมู

  • เมื่อเกษตรกรขุดหลุมเสร็จแล้ว ให้ทำการปูพื้นคอก โดยมีส่วนผสมดังนี้ แกลบ 10 ส่วน ดินละเอียด 1 ส่วน จากนั้นให้นำส่วนผสมทั้ง 2 อย่างเทลงก้นหลุมที่ขุดไว้ให้มีความหนาประมาณ 30 เซนติเมตร จากนั้นให้ใช้เกลือเม็ดประมาณครึ่งลิตรโรยหน้าแล้วนำน้ำหมักชีวภาพ 2 ช้อนผสมลงในน้ำ 10 ลิตร รดให้ทั่วจากนั้นให้ทำอีก 2 ชั้นจนเท่าระดับพื้นดิน จากนั้นให้ทิ้งไว้ประมาณ 10 วัน เกษตรกรค่อยนำหมูเข้าไปไว้ในคอก และควรทำการราดน้ำหมักชีวภาพลงบนคอกทุก ๆ 5-7 วัน ครั้งละ 1 บัว เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ