Posts Tagged ‘การเกษตรฟ้าทะลายโจร’

การเกษตรเรื่องการดูแลฟ้าทะลายโจร

ธันวาคม 20th, 2009

การเกษตรเรื่องการดูแลฟ้าทะลายโจร
หลังจากปลูกพืชทุกครั้งต้องให้น้ำพืชทันที ซึ่งจะช่วยให้ต้นกล้าไม่เฉาและตายง่าย ในระยะ 1-2 เดือนแรกหลังจากปลูก ถ้าแดดจัดควรให้น้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น ถ้าแดดไม่จัดควรให้น้ำวันละครั้ง และหลังจากอายุ 2 เดือนไปแล้วอาจจะให้น้ำวันเว้นวันก็ได้หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และสภาพอากาศ ถ้าพืชขาดน้ำเป็นระยะเวลาหลายวันจะทำให้พืชเหี่ยวเฉา แคระแกรน ออกดอกเร็ว และทำให้พืชไม่สามารถดึงธาตุอาหารจำเป็นบางชนิดจากดินขึ้นมาใช้ได้ ทำให้เกิดโรคใบสีม่วง สิ่งต่อไปที่ควรทำก็คือการคลุมแปลงปลูก เพื่อลดการชะล้างของน้ำและทำให้เมล็ดฟ้าทะลายโจรงอกเร็วขึ้น โดยหาหญ้าแห้งหรือฟางคลุมแปลงปลูก หลังจากนั้นเมื่อต้นกล้ามีอายุได้ประมาณ 1 เดือน ให้เอาหญ้าหรือฟางที่เรานำไปคลุมแปลงในส่วนที่หนาออก และหลังจากที่ทำการปลูกฟ้าทะลายโจรประมาณ 7-15 วัน ควรทำการตรวจดูต้นกล้า ถ้าต้นกล้าที่ปลูกไม่งอกหรือตาย ให้ทำการปลูกต้นกล้าซ่อมทันที และหลังจากปลูกฟ้าทะลายโจรประมาณ 30-45 วัน ถ้าต้นกล้าขึ้นแน่นมากควรถอนต้นกล้าแยกไปปลูกที่แปลงอื่นเพื่อที่ต้นกล้าจะได้ไม่แย่งอาหารกัน

การดูแลฟ้าทะลายโจร

การดูแลฟ้าทะลายโจร

การใส่ปุ๋ยแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ 1. ใส่รองก้นหลุมหรือรองแปลงปลูก ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก รองกันหลุม ประมาณ 125 กรัมต่อหลุม หรือใส่รองพื้นประมาณ ?-1 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร 2. ใส่หลังปลูกอายุประมาณ 2 เดือน ใส่ประมาณ 125 กรัมต่อต้น หรือ 300-400 กรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร 3. ใส่หลังปลูกอายุประมาณ 3-3? เดือน ประมาณ125 กรัมต่อต้น หรือ 300-500 กรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

การเกษตรเรื่องการปลูกฟ้าทะลายโจร

ธันวาคม 7th, 2009

การเกษตรเรื่องการปลูกฟ้าทะลายโจร
ฟ้าทะลายโจรเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ทั้งในที่ร่มและกลางแจ้งเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้น ฤดูที่เหมาะแก่การปลูกคือฤดูฝนช่วงต้นฤดู ควรปลูกในที่โล่งแจ้งและให้แสงรำไรเพราะลำต้นจะเตี้ยและใบหนา แต่ถ้าปลูกในที่ร่มลำต้นจะสูงใหญ่ใบบาง

การเกษตรการปลูกฟ้าทะลายโจร

การเกษตรการปลูกฟ้าทะลายโจร

การเตรียมดิน

 • ทำการปรับให้ดินร่วนซุเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับพื้นที่ปลูกที่เป็นที่ลุ่มและปลูกในฤดูฝน ควรทำการขุดยกร่องแปลงเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง โดยขุดยกแปลงสูงประมาณ 15-20 เซนติเมตร และแปลงกว้างประมาณ 1-2 เมตร ความยาวของแปลงตามความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ เว้นทางเดินระหว่างแปลงประมาณ 1 เมตร

  การปลูกฟ้าทะลายโจร

 • การปลูกแบบหว่าน ควรนำเมล็ดฟ้าทะลายโจรผสมกับทรายหยาบอัตรา 1:1.2 ส่วน ในการหว่านเมล็ดเนื่องจากเมล็ดฟ้าทะลายโจรมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาจึงทำให้สิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ์ การใช้ทรายหยาบเข้ามาช่วยจะทำให้เมล็ดพันธุ์มีน้ำหนักมากขึ้น และทำให้เมล็ดพันธุ์กระจายสม่ำเสมอ ควรใช้เมล็ดพันธุ์ 100-400 เมล็ดต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ปัญหาที่พบใการปลูกแบบหว่านก็คือ การกำจัดวัชพืชจะทำได้ยากเพราะไม่สามารถนำเครื่องมือทางการเกษตรเข้าไปใช้ในแปลงหว่านได้ต้องใช้แรงงานคนอย่างเดียว ทำให้ต้องใช้แรงงานเป็นจำนวนมากและยังให้ผลผลิตทางการเกษตรปริมาณน้อย
 • การปลูกแบบโรยเมล็ดเป็นแถว ขุดร่องตื้นเป็นแถวยาวจากนั้นโรยเมล็ดพันธุ์ฟ้ทะลายโจรลงไปแล้วเกลี่ยดินกลบเบา ๆ ใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 50-100 เมล็ดต่อความเยาว 1 เมตร เว้นระยะห่างในการปลูกประมาณ 40 เซนติเมตร การปลูกด้วยวิธีนี้ไม่พบปัญหาในการกำจัดวัชพืชเนื่องจากมีระยะการปลูกที่เว้นห่างจึงทำให้สามารถนำเครื่องมือทางการเกษตรไปทำการกำจัดวัชพืชและพรวนดินได้
  การเกษตรการปลูกฟ้าทะลายโจร

  การเกษตรการปลูกฟ้าทะลายโจร

 • การปลูกแบบหยอดหลุม ขุดหลุมให้ลึกประมาณ 2-5 เซนติเมตร เว้นระยะห่างการปลูกระหว่างต้น 20-30 เซนติเมตรและระหว่างแถว 40 เซนติเมตร หยอดเมล็ดลงในหลุมที่เตรียมไว้หลุมละประมาณ 5-10 เมล็ด เกลี่ยดินกลบเบา ๆ ปัญหาที่พบในการปลูกด้วยวิธีนี้คือการกำจัดวัชพืชในขณะที่เป็นต้นกล้า เพราะว่าพื้นที่ว่าในการปลูกและตำแหน่งที่งอกของเมล็ดอยู่ห่างกัน ข้อดีคือประหยัดเมล็ดพันธุ์ เหมาะกับพื้นที่ปลูกที่ไม่ปัญหาในเรื่องวัชพืช
 • การปลูกโดยใช้ต้นกล้า การปลูกด้วยวิธีนี้มีหลายขั้นตอน คือ เพาะต้นกล้า เตรียมแปลงเพาะขุดยกแปลงกว้างประมาณ 1 เมตร สูงประมาณ 15-20 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากับดินแล้วเกลี่ยแปลงให้เรียบ นำเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจรที่เตรียมไว้หว่านลงในแปลงเพาะ การเตรียมหลุมปลูก ขุดหลุมให้กว้างประมาณ 15 เซนติเมตร ลึกประมาณ 8-12 เซนติเมตร เว้นระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 40 เซนติเมตร และระยะปลูกระหว่างต้นประมาณ 20-30 เซนติเมตร เมื่อต้นกล้ามีอายะได้ประมาณ 45-60 วัน จึงทำการย้ายต้นกล้าลงแปลงเพาะก่อนย้ายต้องทำการรดน้ำแปลงเพาะให้ชุ่มเสียก่อนจึงใช้เสียมแซะกล้าไปปลูกในหลุม ๆ ละ 1 ต้น กลบดินที่โคนต้นกล้าให้แน่นรดน้ำให้ชุ่ม ปัญหาที่พบในวิธีนี้คือให้ผลผลิตทางการเกษตรน้อยกว่า 3 วิธีแรก

  คนเข้าชมจาก:

  • การปลูกฟ้าทะลายโจร
  • การปลูกฟ้าทะลายโจน
  • วิธีปลูกฟ้าทะลายโจร
  • ปลูกฟ้าทะลายโจร
  • วิธีการปลูกฟ้าทะลายโจร