Archive for the ‘ยางพารา’ category

ผลกระทบจากการกรีดยางต้นเล็ก

กุมภาพันธ์ 24th, 2011

ผลกระทบจากการกรีดยางต้นเล็ก ปัญหานี้ส่วนใหญ่จะพบมากแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะมีสภาพอากาศแห้งแล้งกว่าภาคใต้ อีกทั้งช่วงนี้เป็นช่วงที่ยางพารามีราคาแพงทำให้เกษตรเร่งเปิดกรีดยาง ทั้งๆที่ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสม

ผลกระทบจากการกรีดยางต้นเล็ก

ผลกระทบจากการกรีดยางต้นเล็ก


กรมวิชาการเกษตรได้มีการวิจัยออกมาแล้วว่า ถ้าหากเกษตรทำการเร่งกรีดยางที่มีขนาดยังไม่ได้มาตรฐาน(ขนาดมาตรฐานคือ เส้นรอบวง 50 ซม. โดยวัดที่ความสูงจากพื้นดิน 150 ซม.) จะทำให้ต้นยางได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ดังนี้

 • ยางที่มีลำต้นขนาดเล็ก ความหนาของเปลือกจะบาง ส่วนของเปลือกยางจะมีท่อน้ำเลี้ยงเป็นส่วนที่จะสร้างน้ำยางให้ลำต้น ถ้าเปลือกบางจะมีท่อน้ำเลี้ยงน้อยทำให้ได้ผลผลิตไม่เต็มที่ และจะทำให้ยางเติบโตช้าลงมาก
 • การกรีดยางต้นเล็ก จะทำให้ผลผลิตน้ำยางลดลงประมาณ 30-60 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับยางขนาด 50 เซ็นติเมตร
 • การกรีดยางต้นเล็ก ทำให้สิ้นเปลืองหน้าเปลือกมาก ทำให้หน้ากรีดเสียหายมาก เพราะหน้าเปลือกยังบางอยู่ ทำให้ยางพารามีอายุสั้นลง และอาจจะทำให้เกิดปัญหาหน้ายางตายได้
 • และการกรีดยางต้นเล็กก็จะส่งผลให้คุณภาพของไม้ยางพาราด้อยลงอีกด้วย (กรณีที่ยางพาราหมดอายุขัยแล้วนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ไม้)

ที่มาของรูปภาพ www.rakbankerd.com
ที่มาของเนื้อหา นิตยสารเกษตรชีวภาพ ปีที่ 10 ฉบับที่ 118 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553

การปลูกยางพาราในภาคเหนือและภาคอีสาน

กุมภาพันธ์ 11th, 2011

การปลูกยางพาราในภาคเหนือและภาคอีสาน

การปลูกยางพาราในภาคเหนือและภาคอีสาน

การปลูกยางพาราในภาคเหนือและภาคอีสาน


ปกติแล้วยางพาราจะสามารถเจริญเติมโตได้ที่ในแถบภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย และจากการที่น้ำยางราคามีราคาสูงจึงได้มีการนำยางไปขยายพื้นที่ปลูกตามแถบภาคเหนือและภาคอีสาน ซื่งมีสภาพแวดลอมไมค่อยเอื้ออํานวยตอการปลูกยางพาราเท่าใดนัก ดังนั้นการปลูกยางพาราในแถบภาคเหนือและอีสานจึงต้องอาศับการดูแลเอาใจใส่จากเกษตรกรเป็นอย่างมาก

โดยปัญหาที่มักจะพบบ่อยๆในการทำสวนยางพาราในแถบภาคเหนือและภาคอีสาน มีดังนี้

 • ปัญหาต้นยางพาราขาดความชื้น >> วิธีแก้ไข : ใชวัสดุคลุมดินรอบโคนตนยางในชวงอายุ 2 ปีแรก เพื่อรักษาความชื้นภายในดิน และทาปูนขาวบริเวณลําตนเพื่อปองกันลําตนไหมจากแสงแดด
 • ปัญหาอากาศหนาวเย็น >> วิธีแก้ไข : ใช้พันธุ์ยางพาราที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ
 • ปัญหาลมพัดแรง >> วิธีแก้ไข : ปลูกพืชอื่นเป็นแนวป้องกันลม
 • ปัญหาความลาดชัน ของพื้นที่ปลูกยางพารา >>วิธีแก้ไข : ถาหากความลาดชันเกินกวา 15 องศา จําเปนตองทําการปลูกแบบขั้นบันได เพื่อลดการชะล้างหน้าดิน

อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการทดลองปลูกยางพารา ในพื้นที่ดังกล่าวก็ถือว่ายางพาราเติบโตได้ค่อนข้างดี แต่ต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่มากกว่าการปลูกยางพาราในแถบภาคใต้เท่านั้นเอง และต้องขึ้นอยู่กับพันธุ์ยางพาราที่นำมาปลูกด้วย

การเกษตรเรื่องการปลูกด้วยยางชำถุง

มกราคม 30th, 2010

การปลูกยางชำถุง

การปลูกยางชำถุง


การเกษตรเรื่องการปลูกด้วยยางชำถุง

 • ต้องปลูกต้นยางพาราในช่วงต้นฤดูฝน
 • ต้นยางพาราต้องมีความแข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคแมลง ต้นยางพาราที่ใช้ปลูกต้องเป็นต้นยางชำถุงขนาด 1-2 ฉัตร ฉัตรบนใบแก่เต็มที่
 • ให้รอยต่อระหว่างรากกับตาของต้นยางพาราอยู่ระดับปากหลุมพอดี
 • ใช้มืดเฉือนก้นถุงออกเล็กน้อยจากนั้นกรีดด้านข้างถุงให้ขาดจากกัน แต่ยังไม่ต้องเอาถุงออก นำต้นกล้ายางพาราใส่ลงหลุมกลบดินจนเกือบเต็มหลุมแล้วจึงดึงถุงพลาสติกออก (ข้อควรระวังคือ อย่าให้ดินในถุงแตก) กลบดินให้เสมอปากหลุมอัดดินให้แน่นโดยให้บริเวณโคนต้นยางสูงกว่าปากหลุมเล็กน้อย
 • ถ้ามีต้นยางตายหลังปลูก ให้ปลูกซ่อมต้นยางก่อนหมดฤดูฝนอย่างน้อย 2 เดือน และไม่ควรปลูกซ่อมต้นยางเมื่อมีอายุ 2 ปี
 • ควรใช้หญ้าหรือฟางข้าวคลุมบริเวณโคนต้นยางประมาณ 5-10 ซม. ก่อนเข้าฤดูแล้ง เพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้หน้าดิน