Archive for the ‘หญ้าแพงโกล่า’ category

การเกษตรเรื่องการเก็บถนอมหญ้าแพงโกล่า

กุมภาพันธ์ 17th, 2010

การเก็บถนอมหญ้าแพงโกล่า

การเก็บถนอมหญ้าแพงโกล่า


การเกษตรเรื่องการเก็บถนอมหญ้าแพงโกล่า

 • เกษตรกรควรตัดหญ้าแพงโกล่าเมื่อหญ้าแพงโกล่ามีอายุได้ 60 วัน และทำการตัดครั้งต่อไปทุก ๆ 40-45 วัน หากเกษตรปลูกหญ้าแพงโกล่าในพื้นที่ดอนเกษตรกรสามารถตัดหญ้าแพงโกล่าได้ 5 ครั้ง ผลผลิตที่เกษตรกรจะได้รับเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 2-2.5 ตันต่อไร่ สำหรับเกษตรกรที่ปลูกหญ้าแพงโกล่าในที่ลุ่ม เกษตรกรมักจะพบกับปัญหากับการเกิดน้ำท่วมขังทำให้เกษตรกรไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงฤดูฝนได้ เมื่อน้ำลดลงแล้วเกษตรกรควรทำการให้ปุ๋ยและให้น้ำหญ้าแพงโกล่าอย่างเต็มที่ตลอดในช่วงฤดูแล้งเกษตรกรสามารถตัดหญ้าแพงโกล่าได้ 5 ครั้ง และจะได้ผลผลิตประมาณ 3-5 ตันต่อไร่
 • หญ้าแพงโกล่ามีขนาดใบและต้นเล็ก ใบดก ทำให้หญ้าแพงโกล่าอ่อนนุ่ม และมีกลิ่นหอมทำให้หญ้าแพงโกล่าเปนที่โปรดปานขอสัตว์อีกทั้งคุณค่าทางอาหารของหญ้าแพงโกล่าก็ไม่ลดลงมากนักจึงเหมาะสำหรับใช้ในการผลิตหญ้าแห้ง

การเกษตรเรื่องการปลูกหญ้าแพงโกล่าพื้นที่ดอน

กุมภาพันธ์ 16th, 2010

การปลูกหญ้าแพงโกล่าในพื้นที่ดอน

การปลูกหญ้าแพงโกล่าในพื้นที่ดอน


การเกษตรเรื่องการปลูกหญ้าแพงโกล่าพื้นที่ดอน

 • การเตรียดิน
 • ทำการไถพรวนดิน 2-3 ครั้ง โดยครั้งแรกทำการไถกลับหน้าดินและกำจัดวัชพืชที่ปกคลุมดินอยู่ ส่วนการไถครั้งที่ 2 และ 3 เพื่อทำการทำลายวัชพืชที่ขึ้นมาใหม่และเพื่อย่อยดินให้ละเอียดและปรับหน้าดินให้เรียบ จากนั้นทำการชักร่องห่างกันประมาณ 30 เซนติเมตร ลึกประมาณ 10 เซนติเมตร

 • การเตรียมท่อนพันธุ์
 • ท่อนพันธุ์ของหญ้าแพงโกล่าที่จะใช้ปลูกต้องไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป มีอายุประมาณ 60 วัน ความยาวของต้นประมาณ 60 เซนติเมตร ขอควรระวังคือ ท่อนพันธุ์ที่ตัดมาแล้วควรนำไปปลูกทันทีไม่ควรทิ้งท่อนไว้นาน เพราะจะทำให้การเจริญเติบโตของท่อนพันธุ์หลังทำการปลูกลดลง แต่หากเกษตรกรจำเป็นต้องเก็บท่อนพันธุ์ไว้ ควรเก็บท่อนพันธุ์ไว้ในที่ร่มและควรทำการรดน้ำให้ชุ่มชื้นตลอดเวลา

 • การปลูก
 • วางท่อนพันธุ์หญ้าแพงโกล่าประมาณ 3-5 ท่อน เรียงกันเป็นแถวตามแนวร่องที่ขุดไว้ ใช้ท่อนพันธุ์หญ้าแพงโกล่าประมาณ 100-150 กิโลกรัม จากนั้นนำดินกลบท่อนพันธุ์หญ้าแพงโกล่าบาง ๆ เป็นระยะโดยให้เหลือเฉพาะส่วนยอด

 • การให้น้ำ
 • ควรให้น้ำหญ้าแพงโกล่าอย่างสม่ำเสมอในช่วงฤดูแล้ง หรือเกษตรกรจะใช้วิธีรดน้ำแบบปริงเกอร์ประมาณ 7 วัน ๆ ละประมาณ 4-6 ชั่วโมง

 • การให้ปุ๋ย
 • เกษตรกรควรให้ปุ๋ยหญ้าแพงโกล่าสูตร 15-15-15 อัตราส่วน 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรควรใส่ปุ๋ยรองพื้นก่อนทำการปลูกหญ้าและให้ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนหรือปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 อัตราส่วน 10-20 กิโลกรัมต่อไร่หลังจากตัดหญ้าแพงโกล่าทุกครั้ง และในปีต่อ ๆ ไปเกษตรกรควรใส่ปุ๋ยผสมสูตร 15-15-15 รองพื้นในช่วงต้นฤดูฝนทุก ๆ ปี

 • การกำจัดวัชพืช
 • เกษตรกรควรใช้จอบถากวัชพืชหลังจากทำการปลูกหญ้าแพงโกล่าได้ประมาณ 2-3 สัปดาห์ และหลังจากที่หญ้าแพงโกล่าเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเกษตรกรควรกำจัดวัชพืชประมาณ 2-3 ครั้ง ทั้งนี้ให้เกษตรกรดูการเจริญเติบโตของวัชพืชว่ามากน้อยเพียงใด

คนเข้าชมจาก:

 • ปลูก หญ้า แพง โก ล่า พื้นที่ ดอน
 • พันธุ์หญ้าแพงโกล่า

การเกษตรเรื่องการปลูกหญ้าแพงโกล่าพื้นที่ลุ่ม

กุมภาพันธ์ 15th, 2010

การปลูกหญ้าแพงโกล่าพื้นที่ลุ่ม

การปลูกหญ้าแพงโกล่าพื้นที่ลุ่ม


การเกษตรเรื่องการปลูกหญ้าแพงโกล่าพื้นที่ลุ่ม
หญ้าแพงโกล่า Digitaria decumbens มีการเจริญเติบโตแบบกึ่งตั้งกึ่งเลื้อย ลำต้นนอนไปตามพื้นดิน มีรากและหน่ออ่อนงอกมาตามข้อ หญ้าแพงโกล่ามีใบยาวเรียวเล็ก มีขนเล็กน้อย หญ้าแพงโกล่าสามารถขึ้นได้ทั้งดินทรายและดินเหนียวทนต่ออากาศแล้งได้ดี

 • การเตรียมดินสำหรับพื้นที่ลุ่ม
 • ไถกลับหน้าดินและทำการกำจัดวัชพืช และไถพรวนครั้งที่ 2 หลังจากที่วัชพืชเน่าและตายแล้ว เพื่อย่อยดินให้ละเอียด จากนั้นแบ่งแปลงปลูกหญ้าแพงโกล่าออกเป็นขนาดย่อย คาดปรับสภาพพื้นดินให้เรียบ จากนั้นปล่อยน้ำเข้าแปลงทิ้งไว้ 2-3 วัน จึงทำการตีเทือกด้วยจอบหมุนหรือคราด

 • การเตรียมท่อนพันธุ์
 • ท่อนพันธุ์ของหญ้าแพงโกล่าที่จะใช้ปลูกต้องไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป มีอายุประมาณ 60 วัน ความยาวของต้นประมาณ 60 เซนติเมตร ขอควรระวังคือ ท่อนพันธุ์ที่ตัดมาแล้วควรนำไปปลูกทันทีไม่ควรทิ้งท่อนไว้นาน เพราะจะทำให้การเจริญเติบโตของท่อนพันธุ์หลังทำการปลูกลดลง แต่หากเกษตรกรจำเป็นต้องเก็บท่อนพันธุ์ไว้ ควรเก็บท่อนพันธุ์ไว้ในที่ร่มและควรทำการรดน้ำให้ชุ่มชื้นตลอดเวลา

 • การปลูก
 • การปลูกหญ้าแพงโกล่าในพื้นที่ลุ่มสามารถทำได้ทั้งการปักดำหรือหว่านท่อนพันธุ์หญ้าแพงโกล่าก็ได้ โดยจะใช้ท่อนพันธุ์หญ้าแพงโกล่าประมาณ 300 กิโลกรัมต่อไร่ จากนั้นใช้ลูกกลิ้งคราดหรือขลุบทับให้ท่อนพันธุ์บางส่วนจมดิน

 • การให้น้ำ
 • หากหญ้าแพงโกล่าปลูกในพื้นที่ชลประทาน ควรปล่อยน้ำให้ท่วมแปลงทันทีหลังจากปลูกหญ้า และต่อจากนั้นควรให้น้ำในช่วงฝนแล้งทุก ๆ 15 วัน

 • การใส่ปุ๋ย
 • ควรใช้ปุ๋ยผสมสำหรับนาข้าว สูตร 16-20-0 หรือ 16-16-8 อัตราส่วน 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่รองพื้นก่อนทำการปลูกหญ้า หว่านปุ๋ยให้สม่ำเสมอทั่วทั้งแปลงหลังจากที่เกษตรกรระบายน้ำออกและทำเทือกพร้อมที่จะปลูกหญ้า เมื่อหญ้าตั้งตัวเกษตรกรควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนหลังจากให้น้ำทุกครั้งเพื่อเร่งการเจริญเติบโต นอกจากนี้ในการตัดหญ้าแต่ละครั้งเกษตรกรก็ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนทุกครั้ง

 • การกำจัดวัชพืช
 • ควรทำการกำจัดวัชพืชหลังจากทำการปลูกหญ้าแพงโกล่าประมาณ 30 วัน โดยจะใช้แรงงานคนหรือสารเคมีก็ได้ สารเคมีที่ใช้ คือ สารเคมีที่ใช้ในนาข้าว อัตราส่วน 30 กรัมต่อ น้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ) โดยการฉีดพ่นให้ทั่วแปลง