Archive for the ‘ถั่วฮามาต้า’ category

การเกษตรเรื่องการใช้ประโยชน์ถั่วฮามาต้า

สิงหาคม 30th, 2010

การเกษตรเรื่องการใช้ประโยชน์ถั่วฮามาต้า

การใช้ประโยชน์ถั่วฮามาต้า

การใช้ประโยชน์ถั่วฮามาต้า


การตัดถั่วฮามาต้ามาให้สัตว์กินครั้งแรก ควรตัดเมื่อถั่วมีอายุ 60-75 วัน โดยให้ตัดสูงจากพื้นดิน 10-15 เซ็นติเมตร สำหรับในกรณีที่ปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็ม ควรปล่อยให้แทะเล็มครั้งแรกเมื่อถั่วอายุ 70-80 วัน และหลังจากนั้นจึงจะทำการตัด หรือปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็มเป็นช่วงๆในทุกระยะ 30-45 วัน

ที่มา พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี เอกสารคำแนะนำของ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คนเข้าชมจาก:

  • ถั่วฮามาต้า
  • วิธีการปลูกถั่วฮามาต้า

การเกษตรเรื่องวิธีการปลูกถั่วฮามาต้า

สิงหาคม 20th, 2010

วิธีการปลูกถั่วฮามาต้า

วิธีการปลูกถั่วฮามาต้า


วิธีการปลูกถั่วฮามาต้า

  • ถั่วฮามาต้าจะปลูกโดยใช้เมล็ดพันธุ์ ซื่งก่อนปลูกต้องมีการเร่งความงอกของเมล็ดก่อนโดยการแช่เมล็ดในน้ำร้อนอุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส นาน 5-10 นาที หลังจากนั้น ก็จะใช้เมล็ดที่แช่น้ำร้อนแล้วไปปลูกโดยใช้อัตรา 1.5-2 กิโลกรัม/ไร่ โดยให้หยอดเมล็ดพันธุ์เป็นแถวให้ระยะห่างกัน 30-50 เซ็นติเมตร
  • ในกรณีที่ปลูกถั่วฮามาต้า ในพื้นที่ดินทรายเนื้อหยาบหรือดินเหมืองแร่เก่า ควรใส่ปุ๋ยคอกเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดินขณะเตรียมดิน และไถพรวนกลบปุ๋ยคอกก่อนปลูกถั่วอย่างน้อย 3 สัปดาห์ และก่อนปลูกถั่วฮามาต้า ควรใส่ปุ๋ยผสมสูตร 15-15-15 ในอัตราประมาณ 30-50 กิโลกรัม/ไร่ เป็นปุ๋ยรองพื้น สำหรับในปีต่อๆไปควรใส่ปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต(0-46-0) ในอัตราประมาณ 20-30 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที่ดินมีความชื้นเหมาะสม และสับดินกลบในช่วงต้นฤดูฝนของทุกปี
  • ควรกำจัดวัชพืชครั้งแรกหลังจากท่ปลูกถั่วได้ประมาณ 3-4 สัปดาห์ และกำจัดวัชพืชครั้งที่ 2 หลังจากที่กำจัดวัชพืชครั้งแรกได้ประมาณ 1-2 เดือน

ที่มา พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี เอกสารคำแนะนำของ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลักษณะทั่วไปของถั่วฮามาต้า(ถั่วเวอราโนสไตโล)

สิงหาคม 11th, 2010

ลักษณะทั่วไปของ หรือถั่วเวอราโนสไตโล

ลักษณะทั่วไปของถั่วฮามาต้า

ลักษณะทั่วไปของถั่วฮามาต้า


ถั่วฮามาต้า เป็นถั่วค้างปี จะมีอายุได้ประมาณ 2-3 ปี ลักษณะเป็นพุ่มเตี้ยตั้งตรง และแตกกิ่งก้านแผ่คลุมพื้นที่ได้กว้าง มีความทนทานต่อสภาพแห้งแล้ง ทนทานต่อการแทะเล็มและการเหยียบย่ำของสัตว์ได้ดี สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินตั้งแต่ดินทรายจนถึงดินร่วนปนดินเหนียว แต่ถ้าดินเหนียวมากๆจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดี เพราะถั่วฮามาต้าไม่ทนต่อสภาพพื้นที่ดินชื้นแฉะ และมีน้ำท่วมขัง ถั่วฮามาต้าจะสามารถขยายพันธุ์ด้วยการใช้เมล็ด และในถั่วฮามาต้าจะมีโปรตีนอยู่ประมาณ 16-18%

ที่มา พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี เอกสารคำแนะนำของ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่มาของภาพ www.rakbankerd.com

คนเข้าชมจาก:

  • ถั่วเวอราโน
  • ถั่วเวอราโนสไตโล