Archive for the ‘ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์’ category

ปัญหาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

กันยายน 14th, 2013

ปัญหาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ตอนนี้ทางภาคเหนือเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กันมากขึ้น เพราะปลูกง่าย ป่าเขาได้แปรสภาพกลายเป็นไร่ข้าวโพด มองไปไกลสุดสายตา และเกือบทั้งหมดเป็นการปลูกข้าวฌพดแบบเชิงเดี่ยว ซื่งต้องใช้ทั้งปุ๋ย ทั้งยา แบบเข้มข้น ซื่งเป็นอันตรายทั้งต่อเกษตรกรเอง และสิ่งแวดล้อม(สารเคมีถูกชะล้างลงแหล่งน้ำ และดิน)

สำหรับรายละเอียดแบบเจาะลึก ว่าผลกระทบ และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นแบบเจาะลึก สามารถดูได้ในคลิป สารคดีข้าวปลาอาหาร 4 ข้าวโพดอาหารสัตว์ ได้เลยครับ (สำหรับวีดีโอด้านล่างนี้ พอดีผมกำลังค้นข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู๋ แล้วบังเอิญไปเจอมาครับ ดูแล้วอดใจหายไม่ได้ ตอนนี้เลยกำลังมองห เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่สามารถ ขยายพันธุ์ต่อได้เองครับ)

การเกษตรเรื่องการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ธันวาคม 19th, 2009

การเกษตรเรื่องการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าวโพดจะทำการเก็บเกี่ยวได้ก็ต่อเมื่อมีอายุประมาณ 110-120 วัน หรือ นับหลังจากวันไหมออกประมาณ 60-65 วัน หรือถ้าฐานเมล็ดเป็นสีดำก็เก็บเกี่ยวได้ หลังจากการเก็บเกี่ยวเมล็ดข้าวโพดแล้วควนนำเมล็ดข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวได้ไปเก็บไว้ในยุ้งฉาง โดยพื้นของยุงฉางควรสูงจากพื้นดินประมาณ 50-100 ซม. และต้องมีการระบายอากาศที่ดี

การเก็บเกี่ยวข้าวเลี้ยงสัตว์

การเก็บเกี่ยวข้าวเลี้ยงสัตว์

การป้องกันและการกำจัดศัตรูพืช
การกำจัดวัชพืชเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะถ้าเราขืนปล่อยไว้พวกวัชพืชก็จะไปแย่งอาหารของต้นข้าวโพด การกำจัดวัชพืชจำได้ก็ต่อเมื่อต้นข้าวโพดมีอายุประมาณ 15-20 วัน ในระหว่างที่ทำการกำจัดวัชพืชเราควรจะพรวนดินไปด้วยแต่ถ้าจะใช้สารเคมีควรใช้ในช่วงก่อนและหลังต้นข้าวโพด เช่น สารอะลาคลอร์ (ALACHLOR) โรคของข้าวโพดที่มักจะเจออยู่บ่อย ๆ คือโรคราน้ำค้าง โรคใบไหม้แผลเล็ก และโรคราสนิม วิธีป้องกันโรคต่างพวกนี้คือการถอนต้นที่เป็นโรคเผาทำลาย นอกจากโรคที่มาก่อกวนต้นข้าวโพดแล้วศัตรูพืชที่สำคัญอีกประเภทหนึ่งก็คือพวกแมลงและสัตว์ฟันแถะ เช่น หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด กำจัดโดยสารคาร์โบฟูแรน (ฟูราดาน 3% G) หนอนเจาะฝักข้าวโพด กำจัดโดยสารคาบาริล (เซฟวิน 85%) หรือเมโทมิล (แลนเนท) หนอนกระทู้ข้าวโพด กำจัดโดยใช้เมโทมิล (แลนเนท) หรือ โมโนโครโตฟอส (อะโซดริน) ส่วนพวกสันว์ฟันแถะ จำพวก หนู ป้องกันโดยการวางกับดัก ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยและใช้เหยื่อผสมสารพิษในแปลงปลูกข้าวโพด

คนเข้าชมจาก:

  • ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  • การเก็บเกี่ยวข้าวโพด

การเกษตรเรื่องการดูแลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ธันวาคม 18th, 2009

การเกษตรเรื่องการดูแลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
การดูแลรักษาพืชผักถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็ต้องการการดูแลรักษาที่ถูกวิธีเช่นกัน หลังจากทำการปลูกแล้วเรื่องที่สำคัญที่สุดคือการรดน้ำ ขั้นตอนการรดน้ำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทำได้ง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

หลังจากปลูกข้าวโพดเสร็จให้ทำการรดน้ำข้าวโพดครั้งที่ 1 ทันที ห่างจากการรดน้ำครั้งที่ 1 ให้ทำการรดน้ำครั้งที่ 2 และ 3 ห่างจากการรดน้ำครั้งที่ 1 ครั้งละ 15 วันเท่า ๆ กัน หลังจากการรดน้ำครั้งที่ 3 ให้ทำการดน้ำครั้งที่ 4 5 และ 6 ห่างจากการรดน้ำครั้งที่ 3 ครั้งละ 7 วัน เท่า ๆ กัน หลังจากทำการรดน้ำครั้งที่ 6 แล้วให้ทำการรดน้ำครั้งที่ 7 8 และ 9 ห่างจาการรดน้ำครั้งที่ 6Z ครั้งละ 7 วัน เท่า ๆ กัน หลังจากรดน้ำครั้งที่ 9 แล้ว ให้ทำการรดน้ำครั้งที่ 10 11 และ 12 ห่างจากการให้น้ำครั้งที่ 9 ครั้งละ 7 วัน เท่าๆกัน

การดูแลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

การดูแลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สำหรับการให้ปุ๋ยข้าวโพดนั้น ถ้าเป็นดินเหนียวให้ใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 และ 20-20-0 ถ้าเป็นดินร่วนให้ใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-8 , 16-16-16 และ 15-15-15 โดยทำการใส่ปุ๋ยครั้งแรกในการรองพื้นก่อนปลูก อัตราส่วน 25-30 กิโลกรัมต่อไร และคั้งที่ 2 ใส่เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของฝักข้าวโพด โดยใส่ปุ๋ยยูเรียอัตราส่วน 25-30 กิโลกรัมต่อไร่ ในช่วงที่ข้าวโพดอายุได้ประมาณ 40-45 วัน

คนเข้าชมจาก:

  • การใส่ปุ๋ยข้าวโพด