Archive for the ‘การเกษตรเรื่องพืชอาหารสัตว์’ category

ปัญหาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

กันยายน 14th, 2013

ปัญหาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ตอนนี้ทางภาคเหนือเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กันมากขึ้น เพราะปลูกง่าย ป่าเขาได้แปรสภาพกลายเป็นไร่ข้าวโพด มองไปไกลสุดสายตา และเกือบทั้งหมดเป็นการปลูกข้าวฌพดแบบเชิงเดี่ยว ซื่งต้องใช้ทั้งปุ๋ย ทั้งยา แบบเข้มข้น ซื่งเป็นอันตรายทั้งต่อเกษตรกรเอง และสิ่งแวดล้อม(สารเคมีถูกชะล้างลงแหล่งน้ำ และดิน)

สำหรับรายละเอียดแบบเจาะลึก ว่าผลกระทบ และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นแบบเจาะลึก สามารถดูได้ในคลิป สารคดีข้าวปลาอาหาร 4 ข้าวโพดอาหารสัตว์ ได้เลยครับ (สำหรับวีดีโอด้านล่างนี้ พอดีผมกำลังค้นข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู๋ แล้วบังเอิญไปเจอมาครับ ดูแล้วอดใจหายไม่ได้ ตอนนี้เลยกำลังมองห เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่สามารถ ขยายพันธุ์ต่อได้เองครับ)

การเกษตรเรื่องการใช้ประโยชน์ถั่วฮามาต้า

สิงหาคม 30th, 2010

การเกษตรเรื่องการใช้ประโยชน์ถั่วฮามาต้า

การใช้ประโยชน์ถั่วฮามาต้า

การใช้ประโยชน์ถั่วฮามาต้า


การตัดถั่วฮามาต้ามาให้สัตว์กินครั้งแรก ควรตัดเมื่อถั่วมีอายุ 60-75 วัน โดยให้ตัดสูงจากพื้นดิน 10-15 เซ็นติเมตร สำหรับในกรณีที่ปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็ม ควรปล่อยให้แทะเล็มครั้งแรกเมื่อถั่วอายุ 70-80 วัน และหลังจากนั้นจึงจะทำการตัด หรือปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็มเป็นช่วงๆในทุกระยะ 30-45 วัน

ที่มา พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี เอกสารคำแนะนำของ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คนเข้าชมจาก:

  • ถั่วฮามาต้า
  • วิธีการปลูกถั่วฮามาต้า

การเกษตรเรื่องวิธีการปลูกถั่วฮามาต้า

สิงหาคม 20th, 2010

วิธีการปลูกถั่วฮามาต้า

วิธีการปลูกถั่วฮามาต้า


วิธีการปลูกถั่วฮามาต้า

  • ถั่วฮามาต้าจะปลูกโดยใช้เมล็ดพันธุ์ ซื่งก่อนปลูกต้องมีการเร่งความงอกของเมล็ดก่อนโดยการแช่เมล็ดในน้ำร้อนอุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส นาน 5-10 นาที หลังจากนั้น ก็จะใช้เมล็ดที่แช่น้ำร้อนแล้วไปปลูกโดยใช้อัตรา 1.5-2 กิโลกรัม/ไร่ โดยให้หยอดเมล็ดพันธุ์เป็นแถวให้ระยะห่างกัน 30-50 เซ็นติเมตร
  • ในกรณีที่ปลูกถั่วฮามาต้า ในพื้นที่ดินทรายเนื้อหยาบหรือดินเหมืองแร่เก่า ควรใส่ปุ๋ยคอกเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดินขณะเตรียมดิน และไถพรวนกลบปุ๋ยคอกก่อนปลูกถั่วอย่างน้อย 3 สัปดาห์ และก่อนปลูกถั่วฮามาต้า ควรใส่ปุ๋ยผสมสูตร 15-15-15 ในอัตราประมาณ 30-50 กิโลกรัม/ไร่ เป็นปุ๋ยรองพื้น สำหรับในปีต่อๆไปควรใส่ปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต(0-46-0) ในอัตราประมาณ 20-30 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที่ดินมีความชื้นเหมาะสม และสับดินกลบในช่วงต้นฤดูฝนของทุกปี
  • ควรกำจัดวัชพืชครั้งแรกหลังจากท่ปลูกถั่วได้ประมาณ 3-4 สัปดาห์ และกำจัดวัชพืชครั้งที่ 2 หลังจากที่กำจัดวัชพืชครั้งแรกได้ประมาณ 1-2 เดือน

ที่มา พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี เอกสารคำแนะนำของ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์