Archive for the ‘การเกษตรเรื่องพืชพลังงาน’ category

วิธีการสกัดน้ำมันจากสาหร่าย

มิถุนายน 4th, 2010

การสกัดน้ำจากสาหร่ายสามารถทำได้หลายวิธี ซื่งวิธีการทางกายภาพคือวิธีที่ง่ายที่สุด โดยจะทำการสกัดน้ำมันโดยใช้เครื่องกรองหรือสารเคมีในการแยกสาหร่ายออกจากน้ำที่ใช้เพาะเลี้ยง และจะทำให้สาหร่ายรวมตัวกันเป็นก้อน และจากนั้นก้อนสาหร่ายจะถูกนำไปปั่นในเครื่องเหวี่ยงเพื่อลดความชื้นจากสาหร่าย และขั้นตอนสุดท้ายคือการแยกน้ำมันโดยการใช้สารละลาย เช่นเดียวกับที่สกัดน้ำมันจากพืชน้ำมันชนิดอื่นๆเพื่อแยกร้ำมันออกจากโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตของสาหร่าย

วิธีการสกัดน้ำมันจากสาหร่าย

วิธีการสกัดน้ำมันจากสาหร่าย


ส่วนวิธีการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายวิธีอื่นก็สามารถทำได้ เช่น การทำเป็นของเหลวด้วยเคมีความร้อน (Thermochemical Liquidification) วิธีนี้จะเปลี่ยนสาหร่ายไปเป็นน้ำมันโดยการใช้ความร้อนสูงและความดันสูง การสกัดน้ำมันจากสาหร่ายจะได้น้ำมันประมาณ 30-40 เปอร์เซนต์ โดยน้ำหนัก

ที่มา วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ฉบับที่ 11/2552

คนเข้าชมจาก:

  • การสกัดน้ํามันจากสาหร่าย

สภาพแวดล้อมในการทำการเกษตรสาหร่าย

พฤษภาคม 24th, 2010

ผู้ผลิตสาหร่ายสไปรูลิน่าในสหรัฐอเมริกา รายที่ใหญ่ที่สุดมีสองบริษัทคือ Earthrise และ Amway โดยฟาร์มทำการเกษตรเลี้ยงสาหร่ายของทั้งสองบริษัทนี้ตั้งอยู่ในเขตทะเลทรายทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ซิ่งตอนกลางวันจะมีอุณหภูมิสูงถึง 50 องศาเซลเซียส แสดงว่าสาหร่ายสามารถทนอากาศร้อนได้ดี

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย


และเนื่องจากสาหร่ยที่สามารถผลิตน้ำมัน สามารถเพาะเลี้ยงได้ในน้ำเค็ม จึงไม่มีปัญหาในการแย่งน้ำจืดจากการปลูกพืชชนิดอื่นๆ ส่วนพื้นที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงสาหร่ายก็คือสภาพทะเลทรายที่แห้งแล้ง ซื่งไม่เหมาะสมที่จะปลูกพืชชนิดอื่นอยู่แล้ว ทำให้ไม่ต้องไปแย่งพื้นที่ปลูกพืชชนิดอื่นๆด้วย อย่างไรก็ตามสาหร่ายสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี แม้ในน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วก็ยังสามารถเพาะเลี้ยงสาหร่ายได้

ที่มา หนังสือเกษตกรรมธรรมชาติ ฉบับที่ 11/2552

การเกษตรเพาะเลี้ยงสาหร่าย

พฤษภาคม 20th, 2010

สาหร่ายสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงได้เท่าที่ต้องการ เพราะในการทำการเกษตรสาหร่ายนั้น สาหร่ายจะโตเร็วกว่าพืชชนิดอื่นๆเพราะเติบโตโดยการแบ่งเซลล์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มพื้นที่หรือจนกว่าจะไม่มีสารอาหาร ซื่งในการเจิญเติบโตสาหร่ายจะใช้น้ำและแสงแดดน้อยกว่าพืชทั่วไปและจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมากขึ้นเมื่อมีระดับคาร์บอนไดออกไซด์และธาตุอาหารเพิ่มขึ้น

การเกษตรเรื่องสาหร่าย

การเกษตรเรื่องสาหร่าย


จากการวิจัยพบว่าสาหร่ายจะใช้คาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าพืชชนิดอื่น ซื่งก็จะทำให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศลดลงไปด้วย