ฤดูปลูกอ้อยเลี้ยงสัตว์

by ต้อม Leave a reply »

ฤดูปลูกอ้อยเลี้ยงสัตว์
การปลูกอ้อยเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบัน สามารถแบ่งตามฤดูปลูกได้เป็น 2 ประเภท
1. การปลูกอ้อยต้นฝน แบ่งเป็น 2 เขต คือ ในเขตชลประทาน ส่วนใหญ่จะปลูกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษาย และในเขตอาศัยน้ำฝน ส่วนใหญ่จะปลูกในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน

ฤดูปลูกอ้อยเลี้ยงสัตว์

ฤดูปลูกอ้อยเลี้ยงสัตว์


2. การปลูกอ้อยปลายฝน (การปลูกอ้อยข้ามแล้ง) สามารถทำได้เฉพาะในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ที่มีปริมาณและการกระจายของฝนดี และดินเป็นดินทรายหรือดินร่วนปนทราย การปลูกอ้อยประเภทนี้จะปลูกประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงธันวาคม

ความเห็น
Advertisement

Comments are closed.